Соёл уралиг 7 jul 2020 386

​Урлалай колледжда хүгжэмэй наадхуурнууд болон түхеэрэлгэнүүд үгтэлгэ үргэлжэлнэ

Энэ үдэрнүүдтэ П.И. Чайковскын нэрэмжэтэ колледждо хоорой станогууд, абяанай түхеэрэлгэнүүд, нюдэнэй хараа муутай зондо хэрэгтэй зэмсэг ерээ. Энэ жэлэй хабар энэ һуралалай эмхиндэ гурбан пианино, зурагшын 20 табюурнууд, хэблэлгын шэнэ принтер, тусхай номууд ошоо үгтөө hэн . Хоёр hарын туршада рояль, пианино болон уларилай хиналтын системэ ерэхээр хүлеэгдэнэ.
Хүгжэмэй наадхуурнуудай абалга багшанарта болон оюутадта гол хэрэгтэй болоно, гэжэ колледжын захирал Баир Турбянов тэмдэглэнэ. Юундэб гэхэдэ, хүгжэмэй мэргэжэлтэн болохын тула, hайн шанартай наадхуурнууд дээрэ наадажа һураха эгээл гол шалтаг болоно. Тиихэдэ, наадхуурнуудай болон түхеэрэлгэнүүдэй парк шэнэлэлгэ, тэдэниие hайнаар ажаглалга колледжын түрүү зорилго болоно. Фортепиана оюутан бүхэндэ хэрэгтэй, hайн шанартай наадхуурай ашаар хүнэй хүгжэмэй талаан бүридэнэ, хүгжэнэ. Колледжын хүгжэмэй наадхуурнууд саашанхидаа олон болохо,  концертын зал шэнэлэлгэдэ.
- Манай колледж 12 шэглэлээр соёлой мэргэжэлтэниие бэлдэнэ. Оюутад 70-аад онуудта абтагдаhан наадхуурнууд дээрэ hураа hэн. Хэрэгтэй түхеэрэлгээр һуралсалай эмхиниие хангалга манай гол зорилгонууд соо ороно, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд дуулгаба. Соелма Дагаевагай тэмдэглэһээр, энэ үндэhэн түсэб 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ.