Соёл уралиг 8 jul 2020 307

burunen.ru сайт ажалаа үргэдхэнэ

«Буряад Үнэн” сониной сайт дээрэ Владимир Шираповай өөрын булан бии болобо.

Буряад орон дотор боложо байһан үйлэ хэрэгүүдтэй, һүүлэй һонинуудтай буряад  хэлэн дээрэ бүхы зониие танилсуулжа байха зорилготойгоор, burunen.ru гэһэн сайт  Хэблэлэй “Буряад Үнэн”байшан байгуулба.

Тус сайт байгша оной июниин 15-нда хүдэлжэ эхилээ. Энэ ажал хэрэгтэ өөрынгөө хубитые оруулха, буряад хэлэнэй саашанхи хүгжэлтэдэ һанаа табидаг блогер, корреспондент, юрын бэшэдэг хүнүүдые бэдэрнэбди.

Сайтын хүдэлжэ эхилхэтэй хамта Булат Молонов, Дулма Содномова гэгшэд манай эгээл түрүүшын нүхэд болоо гээд тэгдэглэлтэй. Харин мүнөөдэр, телевидениин мэдээжэ сурбалжалагша Владимир Ширапов манай сайтын блогернуудай тоодо оробо.

Владимир Ширапов аргагүй һонин, гайхалтай видео зураглалнуудые бүтээдэг. Тиимэһээ энэ бэлигтэй хүнэй манай сайтада гараха түрүүшын видео буулгабари Сэлэнгын аймагай Ноёхон нютагта ажаһуудаг мэдээжэ барилдааша, мүнөө өөрын олзын хэрэг эрхилдэг Зоригто Цырендодоповой хабаадалгатайгаар хэгдээ.

burunen.ru сайт бүридхэжэ байһан зохёохы бүлгэмдэ һаядаа Валерий Гуляев, Бато Багдаев, Чингис Раднаев гэгшэд орохо. Эдэ болон бусад һонинуудые хүн бүхэн burunen.ru сайт дээрэ хаража, мэдэжэ байха аргатай.

Автор: ИА Буряад Yнэн

Фото: Владимир Шираповай дурадхаһан гэрэл зураг