Соёл уралиг 20 jul 2020 473

​Баир Бадмаев Буряад Уласай арадай артист

Сэрэгэй алба хэжэ байhанаа, Зүүн зүгэй Сибириин соёлой болон урлалай академида оюутан боложо, удаань Буряад драмын театрай зүжэгшэн болоо. Онсо өөрын шадалтай, сэрэгэй бэеын заhалтатай хадаа, эгээ эхинhээ харагшадай, театрай хүтэлбэригшэдэй анхаралда хүртөө hэн. Баир Бадмаев хадаа, лирикэhээ болон гашуудалhаа эхилээд хошон зүжэг болотор үргэн нааданай хэмжээтэй. Тэрэнэй зохёохы намтарта 50-hаа үлүү наадаhан рольнууд. Роль, наадан бүхэниинь гол удхатай, гэжэ артист тэмдэглэнэ. Буряад Уласай толгойлогшын захиралтаар, Баир Бадмаев «Арадай артист» гэhэн нэрэ
зэргэдэ хүртэбэ.
- Ехэ баяртайб, хүн бүхэн амаршална. Ехэ хүндэтэй, зохид байна… - гэжэ артист хэлэнэ.
Мүнөө үедэ Баир Бадмаев Саян Жамбаловай найруулжа байһан «Хэнзэ ногоон» зүжэгтэ хабаадуулагданхай. Энэ зүжэг Агууехэ Илалтын 75-жэлдэ зорюулагдажа, май hарада табигдаха ёhотой байгаа hэн. Харин халдабарита үбшэнhөө боложо хойшолуулагдаа. Зүжэгшэнэй бэлигэй хажуугаар, жааhаа хойшо шүлэг бэшэдэг бэлигтэй. «Шэнэ буряад зүжэг» гэhэн түсэлэй хэмжээнэй ажалай дүн болгожо, нёдондо жэл «Голуби» гэhэн зүжэг бэшээ. Үшөө тиихэдэ уласай театрнуудта олон зүжэгүүдые арадай театрнуудта найруулан табижа үгөө.