Соёл уралиг 22 jul 2020 362

“Буряад Үнэн” сониной сайт дээрэ шэнэ хуудаһан нээгдэхэнь

 “Театрай хуудаһан” гэжэ нэрлэгдэһэн гаршаг доро Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрай түүхэдэ, мүнөөдэрэй ажабайдалда, мэдээжэ зүжэгшэдтэ зорюулагдаһан зураглалнууд, найруулганууд хэблэгдэжэ байха.

Буряад театрай һүүлэй һонинууд, амжалтанууд, шэнэ зүжэг тухай мэдээсэл эндэ саг болоод лэ гаража байха. Зүжэгшэдэй зохёохы намтар,  ажабайдалда болоһон һонин ушарнууд, тохёолдоһон гайхалтай үйлэ хэрэгүүд уншагшадай анхаралда дурадхагдаха.

 Буряад драмын театрай  уран зохёолой таһагай мэргэжэлтэн  Намжилма Цыденова энэ хуудаһанай харюусалгата бэшээшэ. Мүнөөдэр Буряад театрай түрүүшын интернет - хуудаһан ирагдахань.

 Буряад хэлэеэ нангинаар сахижа, саашань улам хүгжөөхэ зорилготойгоор, илангаяа түрэл буряад хэлэн дээрэ Буряад орон дотор боложо байһан үйлэ хэрэгүүдтэй ниитэ зониие танилсуулжа байха уялгатайгаар burunen.ru сайт зохёогдоһон гээд һануулая.Автор: “Буряад үнэн”