Соёл уралиг 24 jul 2020 285

​Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай этнографическа музейдэ

© фото: этнографическа музейн зар мэдээсэлэй албан

Музейн мэргэжэлтэд түрүүшынхиеэ арад зоной hуудал байдал шэнжэлхэеэ экспедицидэ гаража, эгээл түрүүн Тарбагатай тосхон ошоо. Майн эхиндэ, мүргэлэй хуушан заншал баримталагшадай соёлой юумэнүүдые хараад, музейн жасада оруулагдаха зүйлнүүдые харуулхыень  Николай Иольевич Яковлев хандаа.
Энэ hарада, музейн комиссиин гэшүүд эгээл hонирхолтой юумэнүүдые хаража, эблүүлжэ абаа. Тэдэнэй тоодо ХIХ үеын хушын үндэhөөр гүригдэhэн торхо, ХХ үеын дүрбэнэй түрүү хубиин өөрөө  ээрэдэг ээрүүл, гэртээ нэхэhэн бүhэнүүд, сабшуур алха гэхэ мэтэ юумэнүүд.
Ерэхэ сагта эдэ зүйлнүүдые музейн хуушан заншал баримталгын үлхөө соо хаража, сэгнэхэ аргатайт.  Үшөө тиихэдэ, буряад арад зоной соёлой жасада нэмэри оруулха түсэбтэй байhанаа музей мэргэжэлтэд дуулгана.

Фото: этнографическа музейн зар мэдээсэлэй албан