Соёл уралиг 29 jul 2020 573

Минии тоонто нютаг- Аргата

"Минии нютаг" мүрысөөндэ эгээл эдир хабаадагша бии болоо. Энэ хадаа Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй 1-хи лицей-интернадай 2 "Б" ангиин һурагша Оджин Раднаева болоно.

Минии аба эжымни, хүгшэн аба эжымни, нагаса аба эжымни – барандаа Хурамхаан аймагай, аажам hайхан, амгалан тэнюун - Аргата гэжэ тоонто нютагтай юм. Тиимэ дээрэhээ би ахатаяа Аргата нютагтаа ехэ дуратайбди.

 Урда зүгтэнь - уула хаданууд нэмжынэ, хойшоо харахада - хүнтэй хүбөө нэмжынхэй. Нютагаа магтан дууладаг дуушад ба шүлэгшэд олон даа. Нютагайм арад зон ажалша, бэрхэ, эбтэй, hайхан hанаатай.

Зундаа Аргатаяа ошохо дуратайбди. Тэндэ агаар сэбэр ,абяа шэмээгүй, автохүлэгүүд үсөөн.

Талаар ябахада, үнгын гое hайхан олон сэсэгүүд ургадаг. Талын сэсэгүүдые түүжэ, эжыдээ бэлэглэхэ дуратайб.

 Ехэ болоходоо, уран шүлэгөөр нютагаа магтахаб. Тоонто нютагаа сэдьхэлдээ хадуужа, жэл бүри ерэжэ байхабди.

 Би ехэ дуратайб тоонто нютагтаа.  Урган hалбаржа байг нютагнай!

 

 

Фото: yandex.ru