Соёл уралиг 18 aug 2020 239

​Буряад Уласай Гусиноозёрск, Закаменск хотонуудта виртуальна тоглолтонуудай танхимууд нээгдэхэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Ородой Холбоото Уласай соёлой яаман 2020 ондо гүрэнэй можо нютагуудта виртуальна тоглолтонуудай танхимуудые байгуулха талаар мүрысөөнэй дүнгүүдые согсолбо. 2020 оной апрелиин 6-һаа майн 29 болотор мүрысөөн эмхидхэгдэһэн байна. Бүхыдөө Ород гүрэнэй 75 можо нютагуудай соёлой эмхинүүдһээ 364 мэдүүлгэ ороо.

Буряад Уласай хоёр мэдүүлгэ мүрысөөнэй шэлэн абалгаын шата дабажа, Гусиноозёрск, Закаменск хотонуудта виртуальна тоглолтонуудай танхимууд нээгдэхэ.

Гусиноозёрск хотодо «Шахтер» гэһэн  аймагай соёлой байшанай дэргэдэ 2022 ондо виртуальна тоглолтонуудай танхим байгуулагдаха. Федеральна һанһаа энэ хэрэгтэ 5 сая 700 мянган түхэриг һомологдохо.

Закаменск хотодо 2021 ондо соёлой аймагай түбтэ виртуальна тоглолтонуудай танхим нээгдэхэ. Федеральна бюджетһээ 2 сая 500 мянган түхэриг шэглүүлэгдээ.

Буряад Уласта виртуальна тоглолтонуудай түрүүшын танхим Буряадай филармонидо 2019 оной ноябриин 29-дэ нээгдээ гээд һануулнабди. Энэ үдэшэ Денис Мацуев болон Москвагай филармониин симфоническа оркестрэй тоглолто харуулагдаа һэн.

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман