Соёл уралиг 21 aug 2020 450

​Ород гүрэнэй хүгжэмтэ театрнуудай «Видеть музыку» гэһэн V фестиваль Буряадай оперо болон баледэй театр нээхэ

© фото: Буряадай оперо болон баледэй театр

Буряадай оперо болон баледэй театр Ородой Холбоото Уласай хүгжэмтэ театрнуудай «Видеть музыку» гэһэн фестивалиин хабаадагшадай тоодо хоёр жэлэй забһарай удаа дахяад оробо. Энэ хаһада тус хэмжээ ябуулга гүрэнэй ниислэл хотодо табадахияа эмхидхэгдэнэ. Буряадай зүжэгшэд можо нютагуудай театрнуудай харалга нээхэ хүндэдэ хүртөө. Ородой Холбоото Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр Хүгжэмтэ театрнуудай эблэлэй эмхидхэһэн фестивальда можо нютагуудай 15 болон гүрэнэй ниислэлэй 10 театральна бүлэг суглархаар хараалагдана.

- «Видеть музыку» гэһэн фестивалиин хабаадагшадай тоодо дахяад орохо тухай дурадхал Хүгжэмтэ театрнуудай эблэлһээ үшөө үбэл ороһон байгаа, Москва хотодо «Алтан баг» шанда хүртэһэн «Талисман» харуулхадамнай. Мүнөө можо нютагуудай театрнуудай харалга нээхэбди гэжэ омогорхон хэлэнэбди. Гүрэнэй хүгжэмтэ театрнуудай ажабайдалда  «Видеть музыку» гэһэн фестиваль табадахи жэлээ удха шанартай. Тэрэнэй гол бодол – ниислэл хотын ажаһуугшадые можо нютагуудай театрнуудтай танилсуулжа, ямар зүжэг харуулхаяа зүжэгшэд өөһэдөө шэлэнэ. Эндэ ямаршье шэлэн абалга, мэргэжэлтэ шүүбэришэд үгы. Мүнөө тохёолдоһон байдалаар энэ тон шухала. Хүлеэн яданабди, һаяын сагта һаад ушаруулхаар юумэн болохогүй гэжэ найданабди, - гэжэ Буряадай оперо болон баледэй театрай захирал Эржена Жамбалова хэлэбэ.

Буряадай оперо болон баледэй театр октябриин 2-то «Талисман» балет харуулха. Октябриин 3-да Москвагай ажаһуугшад  «Травиата»  гэһэн оперо сэгнэхэ.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряадай оперо болон баледэй театр