Соёл уралиг 28 aug 2020 550

Эжынь зүгнөө гү?

Буряад Уласай хореографическа колледж дүүргэһэн Эрдэм Очиров Челябинск хотодо ажалайнгаа намтар эхилхэнь

Байгша ондо Буряад Уласай хореографическа колледж 11 бэлигтэйшүүл түгэсхэжэ, зохёохы ажалайнгаа үргэн харгыда гараба. Тэдэнэр гансашье Буряадай оперо болон баледэй театрта хүдэлхэ бэшэ, мүн гүрэн дотороо мэдээжэ бусад театрнуудhаа урилга абаа. Пермь, Челябинск, Москва хотонуудта Буряадай залуу артистнар ажалайнгаа намтар эхилхэнь. Тэдэнэй нэгэн - Эрдэм Очиров Челябинск хото ошонхой. Александр Климентьевич эсэгэтэйнь уулзажа харилсабабди.

- Баледэй артист үхибүүтэй болохоёо hанабал, үхибүүнэйнгээ умай соо байхада, баледэй наада ходо хараха хэрэгтэй, - гээд, Эрдэм Очировай эсэгэ Александр Климентьевич энеэбхилэн һанамжална.

Ерээдүйн артистын аба эжынь үнэн дээрээ зүжэг нааданда, дуу хатарта нэгэшье hожоргүй байһан аад, Мэдэгма эжынь түрүүшын хүбүүнэйнгээ умай соо байхада, өөрөөшье мэдэнгүй, ехэл театр ябадаг болошоо. Шэтэ хотодо байдаг гэр бүлын эжы Мэдэгма Очирова Зүүн Сибириин технологическа дээдэ һургуулида заочно hуралсал гарадаг байгаа, тиимэhээ сүлөө сагтаа театр руу харгылдаг болоо.

Мүнөөл һанахада, зүйтэйл зүгнөө хаш - түрүүшын алхамууд байгаа ёhотой, - гэжэ Александр Очиров үргэлжэлүүлнэ. - Улаан-Yдэ зөөжэ ерээд, Эрдэмэй эхин hургуулида ороогүй байхадань, «Квартал дэнс» бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Светлана Шернева хүбүүнэймнай гар хүлыень, бэеынь сэгнэжэ хараад, «хатартал ябуулха байгаат» гэжэ зүбшэhэн байна. Тиигэжэ Эрдэмнай түрүүн эстрадна хатарай «Квартал дэнс» бүлгэмдэ ябаад, удаань хореографическа училищида ороо. Тиигээд лэ баледэй артист болоол даа. Мэргэжэлэйнгээ тусхай шалгалтануудые ганса табаар тушаагаа.

Хореографическа училищиин hурагшад эбтэй эетэй бүлэ мэтэ. Ехэ дүтөөр харилсан hурадаг. Хүбүүмнай ехэ дуратай ябадаг hэн. Амаралтын үдэрнүүдтэ хэзээ удаадахи долоон хоног болохонь гээшэб гэжэ ехэл хүлеэдэг бэлэй. Хатарай hургуулил гаража, хүбүүмнай ехэ журамтай, тамиршад шэнги саг үргэлжэ бэеэ hоридог, бэедээ ехэ эрилтэтэй болоо. Харюусалгатайгаар һуралсалдаа хандажа эхилээ. Тэрэнь тон лэ hайн, - гэжэ эсэгэнь тэмдэглэнэ. Тиихэдэнь иигэжэ асуубабди:

- Танай бүлэдэ, уг гарбалда хатарша, дууша хүн байгаа гээшэ гү? Та өөрөө хатарха дуратай?

- Үгы. Мүнөө hанахада, Эрдэмэй үбгэн аба хатарха дуратай байгаа. Тиихэдэ манай хүгшэн эжын эгэшэ оперын суута дуушан Клавдия Гомбоева – Языкова болоно. Уг гарбалаараа Хориин дайдаһаа юм, - гэбэ абань.

Үбгэн абынгаа бэлиг шадабари абажа гараhан Эрдэм Очиров хүсэлыень үнэн дээрэнь бэелүүлжэ шадаа. Гэбэшье, аха дүү болохо Вячеслав Очировай Бэликто хүбүүн мүнөө жэл Эрдэм ахынгаа жэшээгээр мүн лэ хореографическа училищи оробо. Тиигэжэ алта мүнгэнэй дархан Александр Очиров уран оёдолшо Мэдэгма нүхэртэеэ баледтэ ехэ дуратай болоо. Үшөөл олон жэлнүүдтэ Буряадайнгаа театр руу харгылха хүсэлтэй.

Ечигма ЦЫБЕНОВА