Соёл уралиг 2 sep 2020 362

Буряад Уласай «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг бэлдэнэ

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театр «Каренина – 2020» гэжэ нэрэтэй зүжэг олоной анхаралда дурадхахань. Энэ зүжэгэй премьерэ онлайн аргаар сентябриин 9-ндэ харуулагдаха

«Каренина – 2020» гэһэн зүжэг байгша оной февраль һарада бэлдэжэ эхилхэ тухай шиидхэбэри абтаһан байна. Июнь һарада тайзан дээрэ табигдаха зүйлнүүд бэлдэгдэжэ эхилээ. Удаань, июль һарада Санкт-Петербург, Москва  хотонуудһаа залуу мэргэжэлтэд: найруулагша Екатерина Давыдова, уран зурааша Надежда Лопардина, хүгжэм найруулагша Анатолий Гонье, пластикын талаар найруулагша Игорь Григурко, видео зурааша Евгений Шаракшанэ гэгшэд ерэжэ, бэлэдхэлэй ехэ ажал ябуулаа. Улаан-Үдэ хотын мэдээжэ багша Дарима Халматова энэ ажалда мүн лэ өөрынгөө хубитые оруулаа.

 «Түрэл нютагайм соёл» гэһэн түсэлэй дэмжэлгээр энэ зүжэг табигдана. Театрай түрүү артиснар - Будэрдэнэ Энхбат, Белигма Улзутуева, Арсалан Бидигаров, Игорь Рубцов гэгшэд зүжэгтэ хабаадана, - гээд Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман