Соёл уралиг 10 sep 2020 392

Буряадай Хойто Байгалай аймагта соёлой эмхинүүд ажалаа эхилээ

Буряад Уласай Толгойлогшын орлогшо – Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов албанайнгаа хэрэгээр Хойто Байгалай аймагаар ябажа, Соелой байшанай болон хүүгэдэй урлалай hургуули нээлгын ёhололдо хабаадалсаа.

«Байкальское эвенкийское» гэhэн нютагай засагай байгууламжада Соёлой байшан hэльбэн шэнэлэгдэжэ, эдэ үдэрнүүдтэ ажалаа эхилбэ. 120 хүниие багтааха зал, номой сан, уран hайханай бүлгэмүүдэй түбхинэhэн таhагууд нэгэ доро ажалаа ябуулна.

Уласай hанhаа мүнгэн hомологдожо, заhабарилгын хүдэлмэринүүд гүйсэд хэгдэжэ, эвенк арадай соёл, ёhо заншал hэргээхэ, саашань хүгжѳѳхэ  хэрэгтэ анхарал ехээр хандуулагдана. Хойто Байгалай  аймагта  930 эвенк яhатан ажаhуудаг.  Эндэ 14 шэглэлээр hонирхолтой бүлгэмүүд байгуулагдажа, 176 хүн ехэ зохидоор сүлѳѳ сагаа үнгэргэнэ.

  Нижнеангарск тосхондо хүүгэдэй урлалай hургуули 1964 ондо нээгдэhэн түүхэтэй. Анхан хүүгэдые баян болон фортепьяно дээрээ наадуулжа hургадаг байhан. Байшанай заhабарилагдаhанай hүүлээр найман шэглэлээр нэмэри hуралсал эмхидхэгдэнэ. Һургуулиин дэргэдэ «Синильга» нэрэтэй эвенк хүүгэдэй түб ажаллана.  «Импульс» гэhэн хатарай бүлгэм, ород арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадалгын оркестр амжалтатайгаар зохёохы ажалаа ябуулна. 20 багшанар, 200 -аад хүүгэд урлалай hургуулида тоологдоно.

Фото: egov-buryatia.ru