Соёл уралиг 11 sep 2020 417

Баунтын аймагай Туяна Баранова уласай үзэмжэдэ амжалта туйлаба

«Эвенки. Краски таёжного мира» гэжэ нэрлэгдэhэн үзэмжын дүнгүүд эдэ үдэрнүүдтэ согсологдобо.

Буряад Уласай хойто зүгэй аймагуудhаа уран бэлигтэй 21 мэргэжэлтэн хабаадажа, нютагайнгаа бүхы шэмэг бүтээлнүүдэйнгээ аргаар харуулжа шадаа.

Баунтын аймагай нэмэлтэ hуралсалай болон эвенк арадай урлалай түбэй багша Туяна Баранова тус үзэмжэдэ Гран-при шанда хүртэбэ.

Энэ багша гушаад жэлэй туршада хүүгэдые уран бэлигтэ hургажа, амитадай арhаар, нооhоор, hубhаар зохид бүтээлнүүдые, дурасхаалай бэлэгүүдые хэдэг. Бүтээл бүхэниинь ѳѳрын онсо маягтай, гүнзэгы удхатай, эвенк арадай нюусатай. Эхэнэрнүүдэй шүрэ бусад зүүдхэл гоёолтонууд мүн лэ олоной hайшаалда хүртэдэг, - гээд Сёолой яаманай мэдээсэлэй албан тэмдэглэнэ.

Иимэл бэрхэ, уран бэлигтэйшүүлэй арга шадалаар эвенк арадай заншалта, түүхэтэ байдал сахигдажа, саашадаа дамжуулагдадаг", - гээд эвенкнуудай соёолой «Арун» түбые хүтэлбэрилэгшэ Надежда Шеметова хэлэнэ.

 

 

Фото: yandex.ru