Соёл уралиг 17 sep 2020 379

Ивалгын дасанда Буряадай бэлигтэйшүүлэй үзэмжэ дэлгээгдэхэнь

XII-дугаар Бандидо хамба лама Даши-Доржо Этигэловта зорюулагдан, уран hайханай үзэмжэ Ивалгын дасанда сентябриин 21-дэ дэлгээгдэхэнь.

Yзэмжые зон харилсаагүй аргаар хараха гээд тэмдэглэе.

Уран бэлигтэйшүүлэй урлалай зүйлнүүд буддын шажанда хабаатай болон бусадшье удха шанартай.

Модоор, амитадай яhаар, арhаар, нооhоор, адуунай дэлhээр, шулуугаар, түмэрѳѳр бүтээгдэhэн зүйлнүүд ѳѳрын онсо маягтай, уран гартанай hанаа бодолhоо, шадабариhаа дулдыдана.

Yзэмжэдэ хабаадалсаха хүнүүдэй дунда арадай урлалай харалганда амжалта туйлаhан Захааминай аймагай Санага нютагай Зоригто Соктоев. Модоор хэhэн эдэй зүйлнүүдые үргэнѳѳр дэлгээхэ. Энэл нютагhаа нангин гарбалтай, мэдээжэ дархаша угай Бэлигтэ Нохоров ѳѳрынгѳѳ бүтээhэн буряад эрэ хүнэй эмээл харуулха. Бороор аргагүй зохид бүтээлнүүдые хэжэ, олоной hайжаалда хүртэhэн Мария Инкижинова мүн лэ хабаадаха.

 Энэ хэмжээн Буддын заншалта Сангхын түлѳѳлэгшэдэй, Буряад Уласай Соёлой яаманай, Уласай урлалай түбэй мэргэжэлтэдэй үүсхэлээр эмхидхэгдэнэ.

Фото: Соёлой яаман