Соёл уралиг 17 sep 2020 432

​Буряад ороной хүгжэмшэн, дуушан Лудуб Очировой шэнэ амжалта

© фото: YouTubе

Буряад ороной хүгжэмшэн, дуушан, Пётр Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын 3-дахи курсын оюутан Лудуб Очиров шэнэ амжалта туйлаба.

Ушар юуб гэхэдэ, тэрэ РСФСР-эй арадай артист Исаак Дунаевскиин нэрэмжэтэ хүгжэмшэдэй болон аранжировщигуудай уласхоорондын конкурсдо хабаадажа, 1-дэхи шатын лауреат болоо.

Тэрэ Туяна Лыгденовагай шүлэгүүд дээрэ бэшэһэн «Времена года» дуунай цикл дурадхажа, эдир хүгжэмшэдэй конкурсын «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» янзада шалгараа. Гала-концерт болон тус конкурсын илагшадта шан барюулгын ёһолол сентябриин 20-до Москва хотын хүгжэмшэдэй байшан соо үнгэргэгдэхэ юм.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА

Фото: YouTubе