Соёл уралиг 18 sep 2020 1022

Үлэгшэн нютаг- Үхибүүн наhанайм үлгы

«Минии нютаг» мүрысѳѳн үргэлжэлhѳѳр. Энэ үглѳѳгүүр ээлжээтэ зохёол манай эмхидхэлэй хороондо хүрэжэ ерээ. Ажалай ветеран Дугаржаб Цаганов сэдьхэлэйнгээ уянгата шүлэг олоной үзэмжэдэ дурадхана. Уншагты!

Замай холо руу шэглэhэн, зүгэй hайниие шэлэhэн,

Зэнхэй дайдые хүгжөөhэн, зондо энэрил үршөөhэн,

Зэбүүн сагые гаталhан, зол жаргалаа баталhан,

Зүргэ харгы утатай залгаа уула хадатай,

Зүлгэ ногоо зузаантай задагай тала дайдатай,

Зөөлэн алта, антай захагүй хангай тайгатай,

Загаhа, нугаhа элбэгтэй Зэдэ, Сэхир голтой,

Зон түмэнэй зальбардаг замби түбиин эзэдтэй,

Зонхобо богдын номнолтой, зиндаа үндэр ламанартай,

Залуу hүрэгтэ hургаал зүбөөр заадаг багшанартай,

Зоболон, үбшэн аргалдаг заяанай бэрхэ эмшэдтэй,

Зуд, ганhаа айдаггүй зэгэhэн дүйтэй малшадтай,

Засаг түрые бариhан зарлиг шанга ноёдтой,

Заха хизааргүй Захааминай зүүн захын,

Сагаан Таабай сахюусатай, сагай холоhоо эхитэй,

Хонгор Уулын хайратай, холо саагуур солотой,

Үндэр Баабайн үршөөлтэй үлгэн минии Үлэгшэн нютаг- Үхибүүн наhанайм үлгы.

Тайга хүбшөөр баян, тала дайдаар элбэг,

Тоһон хүрьһэтэй, торгон ургасатай,

Тунга ногоотой, тунгалаг уһатай,

Табан угай буряад зоной тоонто һайхан нютаг.

Залаа улаан малгайтай, замбаа амтан эдеэтэй,

Зандан бүреэ ташууртай, зээрдэ хүлэг моритой,

Залан сэхэ зантай, заншал ёhо гуримтай,

Зохид урин шарайтай, зүрхэ, хүсэ шадалтай,

Зөөри, адуу малтай, зугаа, hайхан наадантай,

Зориг габьяа, алдартай, зорилго, хүсэл бодолтой,

Забтай сагтаа заримдаа зуугаа заахан баригша,

Зугаа найраа дэлгэгшэ,

Үхэлэй аюул дабаhан, үлэн хооhые үзэhэн,

Yндэр наhатай, hаншаг сагаан, толгой буурал төөбии таабайнар,

Yгэ нэгэтэй үелжэ ябаhан, үшөө шадалаа буураагүй үетэн нүхэд, үүринэр,

Эршэ хүсэеэ, эрдэм ухаагаа эдлэжэ, эгээл түлэг дундаа ябаhан,

Урдаа мүнөө хараха, дүршэл ехэтэй дунда наhатан,

Ургажа ябаа, ухаа ороhон улаан бургааhад,

Ерээдүй сагай этигэл найдал - үхи хүбүүд, үхид басагад.

Уhан буряад хэлэтэй минии нютагаархин.

Нэрээ нэрлүүлжэ, һайнаар хэлүүлжэ,

Нютагаа суурхуулжа, солынь дуудуулжа,

Нараа угтажа, мааняа уншажа,

Нүгэлөө арюудхажа, буянгаа арьбадхажа,

Нягта барисаатай, холуур харилсаатай ябахамнай болтогой!

Фото: yandex.ru