Соёл уралиг 23 sep 2020 353

Буряад Уласай hурагша Татьяна Попова Ородой Холбоото Уласай харалганда амжалта туйлаа

«Илалта туйлагшадай ашанар» гэhэн hурагшадай дунда Бүхэроссиин шэнжэлхы хүдэлмэринүүдэй харалган байгша оной хабар соносхогдожо, майн юhэндэ дүн гаргагдажа, эдэ үдэрнүүдтэ шагналалай ёhолол үнгэргэгдэбэ.

Кабанскын аймагай Шигаево нютагай дунда hургуулиин юhэдэхи ангиин hурагша Татьяна Попова харалганда амжалта туйлаhан арбан зургаан үхибүүдэй тоодо орожо, Москва хотын Илалтын музейдэ болохо шагналай ёhололдо уригдаа. Жюриин гэшүүн, Ородой Холбоото Уласай арадай артист Владимир Машков амжалта туйлаhан hурагшадые амаршалжа, дурасхаалай бэлэг, хүндэлэлэй тэмдэгүүдые барюулаа. «Proshloe» сэтгүүлэй ахамад редактор, түүхэ шэнжэлэгшэ Михаил Родин харалганда эрхимлэhэн hурагшадта, тэдэнэй тоодо Татьяна Поповада түүхэтэ номуудые бэлэг болгон баряа. «Бессмерный полк» гэhэн бүхэроссиин хэмжээнэй штабые хүтэлбэрилэгшэдэй нэгэн, СССР-эй арадай артист Василий Лановой амаршалгын ёhололдо хабаадажа, «Спасибо за верность потомки» гэhэн зүжэгэй хэhэг уншажа, олоной сэдьхэл хүлгѳѳгѳѳ.

 Амаршалгын удаа, амжалта туйлаhан hурагшадта тусхайтаар «Арад зоной баатаршалга» гэжэ нэрлэгдэhэн үзэмжэ харуулагдаа», - гээд Кабанскын аймагай захиргаанай хэблэлэй албан дуулгана.

Фото: «Илалта туйлагшадай ашанар» харалганай эмхидхэлэй хорооной дурадхаhан гэрэл зураг