Соёл уралиг 24 sep 2020 414

Улаан-Үдэ хотодо «Шэнэ уншалга» гэһэн харалган соносхогдобо

Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаһан хэмжээнүүдэй тоодо «Шэнэ уншалга» гэһэн харалган онлайн аргаар үнгэргэгдэхэнь.

Энэ хэмжээндэ 14 наһанһаа дээшэ, Улаан-Үдэ хотодо ажаһуугшад хабаадаха эрхэтэй. Харин буряад хэлэнэй талаар мэргэжэлтэд болон мэргэжэлтэ зүжэгшэд харалганда хабаадаха эрхэгүй гээд онсолмоор.

Хабаадагша бүхэн буряад, ород хэлэнүүд дээрэ бэшэгдэһэн  зохёолой хэһэг уран гоёор уншаха болон али нэгэн зохёолой удхые тодоор хөөрэһэн видео буулгабари бэлдэхэ болоно. Энээнһээ гадна Исай Калашниковай нэрэмжэтэ түбэй номой сангай  «ВК» гэһэн интернет бүлгэмдэ орохо, Инстаграм хуудаһанда бүридхэгдөөд байха ёһотой.
Видео буулгабаринууд октябриин 20 болотор vk.com/bib_kalashnikov болон Instagram-да табигдажа, #шэнэуншалга и #новоепрочтение гэһэн хэштээгээр тэмдэглэгдэхэ эрилтэтэй.

Жюриин гэшүүд буряад, ород  хэлэнүүд дээрэ дурадхагдаһан зохёолнуудые уран һайханаар уншагшадые,  али нэгэн зохёолой удхые тодоор тайлбарилжа шадаһан бэлигтэниие тодоруулха, олоной һайшаалда хүртэһэн хабаадагшые элирүүлхэ болоно.

Фото: yandex.ru