Соёл уралиг 25 sep 2020 332

«Байгал» театрай ээлжээтэ 79-дэхи хаһа

Ерэхэ амаралтын үдэр, сентябриин 27-до «Байгал» театр ээлжээтэ 79-дэхи хаһаяа нээхэнь. Энэ намарай хаһа нээлгын концерт наадан анха түрүүшынхиеэ онлайн аргаар харуулагдаха болоно.

Театрай зохёохы бүлгэм хүндэтэ харагшадтаа һайхан концерт наада бэлдэжэ, харуулха аргатай. Концерт бэлдэлгэ аргагүй һайхан байгаалитай газарта үнгэргэгдэжэ, видеобуулгабари хэгдээд, тэрэнь олоной сэгнэлтэдэ дурадхагдаха болоно.

Муухай үбшэнэй ехээр һүжэрһэн шалтагһаа орёошог байдалай хаа хаанагүй тогтоод байхада, театрай өөрын  YouTube канал дээрэ концерт сентябриин 27-до, үдэшын 18.00 сагта дамжуулагдаха.  Иимэ арга боломжоор бидэнэр хүндэтэ харагшадтаяа уулзахадаа бүри баяртай байнабди», - гээд «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов хэлэнэ.

Фото: yandex.ru