Соёл уралиг 28 sep 2020 270

Номой сангай шэнэ арга - Ахада

Ахын аймагай Өөрлиг нютагта  газаа уншалгын таһаг нээгдэбэ. Хүүгэдэй номой сангай газаа майханууд, номтой тагууд, һандалинууд табигдажа, ямаршье хүн һонирхоһон ном абажа, сэбэр агаарта уншаха аргатай болоо. Өөрлигэй хүүгэдэй номой сангай мэргэжэлтэд Президентын грант шүүжэ, иимэ  аргаар хүдэлхэ уншалгын таһаг энэ зундаа нээхэ байһанаа хойшолуулжа, эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэбэ. Ерэхэ жэлэй зунай сагта энэл аргаар хүдэлмэрилэгшэд ажалаа ябуулха түсэбтэй.

Эдиршүүл шэнэ номуудтай танилсаха аргатай, түрэлхидтэнь хэблэлэй сонинууд, сэтгүүлнүүд дурадхагдана. Үдэр бүхэндэ һонин хэмжээнүүд, мүрысөөнүүд үнгэргэгдэнэ. Гадна номой сангай байшан заһабарилгын ажал хэгдэжэ, уншагшадта экскурси үнгэргэгдэнэ", -  гээд Буряад Уласай Үндэһэтэй номой сангай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Фото: Буряад Уласай Үндэһэтэй номой сан