Соёл уралиг 29 sep 2020 799

«Байгал» театрай ээлжээтэ хаhа нээhэн тоглолто түүхэдэ оробо

Тоглолто YouTube каналда үнгэрөө

«Байгал» театр байгша ондо ээлжээтэ хаhаяа нээhэн тоглолтоёо онлайн аргаар эмхидхэбэ. Байгаалиин үзэсхэлэн болон видеобуулгабариин хэмжээ, шанар харагшад абаhаар лэ үндэрөөр сэгнээ. Хүхэ номин огторгой доро часай туршада буулгагдаhан тоглолто харагшад амяа абангүй хараа гэхэдэ алдуу болохогүй. Тоглолтодо хатаршад, дуушад, Буряад Уласай Үндэhэн оркестр хабаадалсаа.

«Байгал» театр анха түрүүшынхиеэ иимэ буулгабари хэhэн байна. Дэлхэйн, Ородой Холбоото Уласай алишье буланда ажаhуугшад тоглолто хараха азатай байгаа. Тэдэнэр энэ буулгабари үндэрөөр сэгнэжэ, магтаhан, баяр хүргэhэн hанамжануудаа сүлжээ холбоондо олоор толилоо.

Театрай Instagram хуудаhанда харагшад энэ тоглолто яагаад буулгагдааб гэжэ хараха аргатай. Саашадашье тоглолтонуудаа бэлдэжэ, YouTube каналда дэлгэхэ тухайгаа театрайхид мэдүүлээ.

https://www.youtube.com/watch?v=Bmt_tDWOCkw  гэhэн хаягаар тоглолто хараха аргатайт.

Наhанай хизаарлалта: 6+

 

Фото: "Байгал" театрай мэдээсэлэй албан