Соёл уралиг 6 oct 2020 409

Ород Уласта «Хүдөөгэй соёлой мэргэжэлтэн» бэелүүлэгдэхэ

«Хүдөөгэй соёлой мэргэжэлтэн» гэһэн программа 2021 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилхэ хараатай. Хүдөө нютагуудта соёлой һалбариин мэргэжэлтэдые абаашажа, соёл хүгжөөхэ гол зорилго  түсэл зохёогшод урдаа табина. Гадна нютагуудай музейнүүдэй байра байдал улам хүгжөөхэ, хүүгэдэй урлалай шэнэ һургуулинуудые бариха хэрэгтэй гээд, Ородой Холбоото Уласай Соёлой сайдай орлогшо Ольга Ярилова Буряад Уласта албанайнгаа хэрэгээр ерэхэдээ һанамжаараа хубаалдаа.

Буряад орондо мэргэжэл ехэтэй хүдэлмэрилэгшэд дуталдана. Энэ жэлдэ соёлой хэдэн шэглэлээр 66 оюутад һуража байна. Тиимэһээ залуу мэргэжэлтэдые дэмжэхэ, хүдөө нютагуудта хүдэлгэхэ шухала хэрэгтэ «Хүдөөгэй соёлой мэргэжэлтэн» гэһэн түсэл бэелүүлжэ эхилбэл ехэл зохид, хэрэгтэй байха", - гээд Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева тэмдэглэнэ.

  Уридшалан хөөрэлдөөгөөр Алас Дурна зүгэй тойрогто энэ программа бэелүүлгэдэ ороһон мэргэжэлтэндэ 2 сая түхэриг үгтэхэ болоно. Бусад можо нютагуудта 1 сая түхэриг хараалагдана. Тус программа зургаан жэлэй туршада бэелүүлбэл хүдөө нютагуудта мэргэжэлтэд дуталдахаяа болихо. Гэхэтэй хамта соёлой шэглэлээр заатагүй мэргэжэлтэй хүнүүд байхаһаа гадна, дүршэл ехэтэй, 55 наһа хүрэтэр мэргэжэлтэд энэ программада хабаадаха эрхэтэй байха.

 

Фото: minkultrb.ru