Соёл уралиг 12 oct 2020 454

Энэ жэлэй Буряад Уласай эрхим номууд мэдэгдээ

"Номой салонай" дүнгүүд гаргагдаба.

Буряад Уласта 25-дахи салон ажалаа түгэсэбэ. Энэ хэмжээн Уласай соёлой һалбариин эгээл удхатай үйлэ болоно. Һүүлэй жэлдэ нара хараһан номуудай, хэблэлэй шэнэ зүйлнүүдэй үзэсхэлэн дэлгээгдэдэг, һонин уулзалганууд, хэмжээнүүд эмхидхэгдэдэг заншалтай. Гадна гансашье Буряадта бэшэ, харин Ород Улас, Монгол орон дотор мэдээжэ хэблэлэй эмхинүүд салондо хабаададаг. Тиин энэ жэлэй хэмжээн харилсаагүй  сэхэ утаһанай аргаар  үнгэрбэ.

«Жэлэй эрхим ном» номинацида Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдажа бэлдэгдэһэн «Буряадай геройнууд» гэжэ нэрэтэй номууд шэлэгдээ. Энэ согсолбори Т.А. Дугаржапов, С.Э. Басаев, А.К. Тармаханов гэгшэд бэлдэжэ, 25000 түхэригэй шанда, дипломдо хүртөө.

«Буряад хэлэн дээрэ гараһан эрхим ном» нэрэдэ «Һанаа бодолой угалзанууд» («Благопожелания») ном хүртэбэ. Мэдээжэ зохёлшон Д.З. Жалсараевай  бэшэһэн зохёолнуудые Жалсараева Рада Дамбаевна хэблэжэ, тусхай дипломоор, 12500 түхэригөөр шагнагдаа.  Гадна  «Сагаахан заан Ленченкар»  ном - авторынь А. Тенчой, харалганда дурадхаһан А.И. Эрдынеевтэ мүн лэ диплом, 12500  түхэриг дамжуулагдаа.

«Хэблэлэй эгээл эрхим ном» гэһэн номинацида «Бэлигэй толи. Зерцало мудрости» ном үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Тэрэниие ООО «НоваПринт» хэблэжэ, диплом болон 15000 түхэригөөр урмашуулагдаа.

«Хүүгэдтэ болон эдиршүүлдэ зорюулагдаһан эрхим ном» гээд А.С. Дугаровагай «Гурбан онтохонууд. Три сказки»  нэрлэгдээ. Зохёогшодонь диплом болон 10000 түхэриг барюулагдаа.

«Һуралсалай эрхим хэблэл» гээд «Учим эвенкийский язык вместе» гэһэн үхибүүдэй гэртээ түрэлхидтэеэ хамта уншажа байха ном нэрлэгдээ. Тэрэниие  Е.Ф. Афанасьева зохёожо, ГБУ РЦ «Бэлиг» хэблэлдэ гаргаһан байна. Үшөө тиихэдэ мүн лэ «Бэлиг» хэблэлдэ гаргагдаһан «Бурятско-русско-английский тематический словарь» энэ номинацида 5000 түхэриг шан, диплом абаа.
«Номой салонай» харалганда хабаадаһан «Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин" хэблэл, «Экое» гэһэн Хэблэлэй байшан, «Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей», Зэдын аймагай соёлой управлени, «Уласай типографи» тус тустаа урмашуулгын шангуудта хүртэбэ.

 

Фото: minkultrb.ru