Соёл уралиг 15 oct 2020 254

Хүүгэдтэ зорюулагдаһан зүжэг Улаан-Үдэ хотодо харагшадгүйгөөр харуулагдана

Николай Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын театрай бага тайзан дээрэ хүүгэдтэ зорюулагдаhан «Ням-ням путешествие» гэhэн зүжэг харагшадгүйгѳѳр харуулагдаха.

Санкт-Петербург хотоhоо ерэhэн найруулагша Ольга Боброва тус зүжэг табижа, олондо дурадхана, гээд Буряадай соёлой яаманай хэблэлэй албан дуулгана. Зүжэгтэ Ород Уласай арадай артистка Нина Туманова, Буряадай габьяата артист Александр Кузнецов, бэрхэ Екатерина Белькова, Лиана Щетилина болон Александр Фатеев гэгшэд хабаадана. Эдэнэр хүүгэдтэ тусхайтаар hонин арга боломжонуудые хэрэглэжэ, зүжэгѳѳ шэмэглээ.
Шара будаагаар эльhэн губи тала, талхаар  ёhотой саhан, халбагаар ангирнуудые, кастрюляар томо корабль бүтээгдэжэ, ехэ зохид наада харуулха арга олгогдоо.
«Ням-ням путешествие» зүжэгые миин лэ hуужа хараха бэшэ, үхибүүн актёрнуудтай хамта аянда гараха, харилсаха, наадаха аргатай байха. Дүшэн минутын туршада үргэлжэлхэ зүжэг-нааданда нарай наhанhаа эхилээд, 3-4 наhатай үхибүүд хабаадажа болохо. 
Хорюултай сагай ушараад байхада зүжэгэй түрүүшын харалган харагшадгүйгѳѳр үнгэрхэнь харамтай.

Фото: yandex.ru