Соёл уралиг 15 oct 2020 336

Буряад хэлэн дээрэ зүжэгүүд зохёогдоно

Буряад Уласай болон Байгалай хизаарай зохёолшод буряад хэлэн дээрэ «Эрхим зүжэг» зохёолгын харалганда хабаадаба.

Хамтадаа 17 пьесэ, тэдэнэй тоодо драма, комеди, мелодрама болон хүүгэдтэ зорюулагдаһан хоёр зүжэг шүүгшэдэй анхаралда дурадхагдаба.

Мэдээжэ артистнарһаа, зүжэгшэдһөө, найруулагшадһаа бүридэһэн шүүгшэд зохёолшодой бэлиг талаан, буряад хэлэ һайн мэдэхэ арга шадал сэгнэһэн байна.

Жюриие ударидаһан Ородой Холбоото Уласай арадай артистка Нина Токуреновагай тэмдэглэһээр, гурбадахияа эмхидхэгдэһэн харалганда залуу бэшээшэдэй хабаадалсаһаниинь һайшаалтай. Буряад хэлэ иимэ аргаар хүгжөөжэ болохо гээд онсологдоо.

Харалганай түрүүшын һуури болон 60000 түхэригэй шагналда Дарима Башкуева «Төөриһэн мүшэнэй толон» гэһэн зүжэг зохёожо, эзэлээ.
Хоёрдохи һуурида болон 50000 түхэригтэ Дугарма Цыренова «Долоон үдэр» пьесэ зохёожо, гараа. Гурбадахи һуури болон 15000 түхэриг  Цырегма Сампилова «Һэшхэлэй тэнсүүри» зохёогшо болон  Жаргал Жербаев «Үйлын үри» зүжэг бэшээшэ хоёрто олгуулагдаа.

Харалганда дурадхагдаһан зүжэгүүд хамтын согсолборидо оруулагдажа, хэблэлдэ гаргагдаха, гээд эмхидхэлэй хороон дуулгаба

Фото: yandex.ru