Соёл уралиг 21 oct 2020 455

Ёһо заншалаа баримталан, ажабайдалаа һэргээхэ

«Буряад хүнэй юртэмсэ» гэһэн фестиваль эмхидхэгдэжэ, буряадуудай ажабайдалай ёһо гуримууд, заншалнууд һэргээгдэжэ эхилээ.

Захааминай аймагай арадай фольклорно «Эхын буян» ансамбль «Хуса табилга» гэһэн ёһо заншал олондо харуулба. Хэдэн зуун жэлэй туршада энэ заншал нангинаар сахигдажа, манда хүрэжэ ерэһэн габьяатай. Хони олоор үсхэхэ хэрэгтэ эгээл һайн хусанууд шэлэн абтажа, һүрэгтэ табигдадаг байһан. 
«Эхын буян» ансамбль арбан юһэн жэлэй туршада урданай ёһо заншалнуудые дахин һэргээхэ, уряанай дуу, домог, онтохонуудые бэдэржэ, шэнээр нютагаархинаа тэдэнтэй танилсуулна, хүүгэдтэ дамжуулна. Ансамблиин бүридэлдэ үндэр наһатай зон ородог. Тэдэниие Хорло Базаровна Цыденова ударидан ябана. «Эхын буянай» дэргэдэ хүүгэдэй «Улаалзай» студи амжалтатайгаар хүдэлнэ.

Фото: yandex.ru