Соёл уралиг 21 oct 2020 253

Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаһан хэмжээнүүд


Буряадай Yндэhэтэнэй номой сан Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ дашарамдуулан «Би ба буряад хэлэн» гэжэ нэрлэгдэhэн найруулга бэшэлгын мүрысѳѳ эмхидхэбэ.
Хабаадагшад заал hаа Буряад Уласта ажаhуудаг байха. Нэгэдэхи бүлэгтэ арбан дүрбэтэйhѳѳ эхилээд, хорин нэгэн наhатай залуушуул ороно. Нүгѳѳ бүлэгтэ хорин хоёр наhанhаа эхилээд, гушан табан наhатай хабаадагшад байха болоно.

Мүрысѳѳндэ хабаадаха тухайгаа мэдүүлгэ болон найруулгаяа nbrb-online@mail.ru  хаягаар  байгша оной октябриин 26 болотор эльгээхэ хэрэгтэй. Октябриин 30 болотор мүрысѳѳнэй дүнгүүд гаргагдажа, Буряад Уласай Соёлой яаманай болон Yндэhэтэнэй номой сангай сайт дээрэ гаргагдаха болзортой. 
Залуушуулые зохёохы ажалда хабаадуулха, түрэл буряад хэлэндээ, соёл болбосоролдоо бүри анхаралтайгаар хандаха, hэргээхэ -  зорилгонуудые  мүрысѳѳ эмхидхэгшэд урдаа табинхай. 
Гэхэтэй хамта Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй таhагай мэргэжэлтэд «Буряад шүлэгөө уншая» гэhэн уран уншалгын «Алдарта Байгал, арюухан далай…» сэдэбтэй челлендж-мүрысөө Буряадта эхилээ. 
Энэ мүрысөөн Буряад хэлэнэй hайндэртэ зорюулагдаhан хэмжээ ябуулгануудай үедэ, октябриин 19-hөө 24 болотор үнгэргэгдэхэ. Хабаадагша бүхэн 2 минутын туршада Байгал далай тухай сээжээр шүлэг буряад хэлэн дээрэ уран гоёор уншаад, видеобуулгабари хэжэ, ниитын сүлжээндэ #buryadshuleg #буряадшүлэгэйфлэшмоб #буряадвидео хэштэгтэйгээр табиха болоно. Мүрысөөндэ хабаадахын тула өөрынгөө мэдүүлгэ соо нэрэ обог, ажалладаг/hурадаг газар, сахим хаяг, утаhанай дугаар бэшэжэ burlitkaf@yandex.ru хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй. 
Иимэ аргаар Байгал далайда анхарал хандуулагдажа, саашань наринаар сахижа, гамнажа ябаха гол зорилготой. Хабаадагшад шүлэгѳѳ уран hайханай эрилтэнүүдые баримталан, уран гоёор, сээжээр уншаха ёhотой. Буряадай хэлэ бэшэгэй кафедрын багшанар жэшээ болгон, Байгал далай тухай шүлэгүүдые уншажа, хабаадагшадта ѳѳhэдын шэжээ харуулха хүсэлтэй.

Фото: minkultrb.ru