Соёл уралиг 27 oct 2020 349

Буряад хэлэнэй үдэрнүүд

Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой санда Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаhан хэмжээнүүд үнгэргэгдэнэ. Бүхы хэмжээнүүд харилсаагүй аргаар эмхидхэгдэнэ.

Октябриин 26-hаа «Буряад хэлэе мэдэе» гэжэ нэрлэгдэhэн хэмжээн эхилжэ,  Д. Батожабайн  «Төөригдэһэн хуби заяан» роман уншалга эхилээ. Хабаадаха дуратай зон энэ зохёолой хэhэг 2-5 минутын туршада уншажа, тэрэнэй буулгабари [email protected]. хаягаар эльгээхэ болоно. Энэ ролик номой сангай YouTube – сүлжээндэ табигдажа, олон зон шагнаха, хараха аргатай. 
 «Буряадай гол Будамшуу» гэhэн подкаст эмхидхэгдэжэ, Ород Уласай Арадай артист Михаил Ёлбоновтой уулзалга болоо. 
«МинииBIBLIOБуряадорон» («МояBIBLIOБурятия») гэжэ нэрэтэй хэблэл ород буряад хэлэн дээрэ бэлдэгдэжэ,  hонин хүнүүдтэй уулзалга болодог, хурса асуудалнуудаар хѳѳрэлдѳѳн үнгэрдэг.
 «Наадан» гэhэн хүхюун зүжэгэй премьерэ  «Сэргэ» студи эмхидхэхэ.  Эдир харагшад зүжэгэй гол нюурнуудай асуудалнуудта харюусаха, дурадхаhан нааданда хабаадаха аргатай. 
 «Созвездие детских писателей Бурятии» гэжэ нэрэтэй үзэмжэ дэлгээгдэжэ, хүүгэдтэ зорюулжа бэшэдэг зохёолшод  Б. Абидуев, В. Митыпов, Ц-Б Бадмаев, В. Алагуева, А. Виноградова, С. Нестерова, К. Соболев гэгшэдэй зохёолнууд, онтохонууд дэлгээгдэнхэй.   «Сууряан» хэмжээндэ Улаан-Yдэ хотын залуушуулай театрай артист Надежда Разуваева Бавасан Абидуевай «Тэхэ Бабана»  онтохо уншаха. Гадна буряад ород хэлэн дээрэ мэдээжэ онтохонуудые, үльгэр домогуудые зүжэгшэд, ниитын ажал ябуулагшад уншаха.
Мүнѳѳдэр «Арюун тунгалаг буряад хэлэн» гэhэн онлайн наадан болохо. Түмэн үнгѳѳр hолонготонол. Түрэл буряад хэлэмни» үзэмжэ дэлгээгдэхэ.
 Долоон хоногой туршада «Культура РФ» портал дээрэ «Сэргэ» студиин ажалтай танилсалга үнгэрхэ. Буряад хэлэн дээрэ хүүгэдые ном уншажа hургаха, буряад хэлэн дээрэ ото хѳѳрэлдүүлхэ гол зорилгонуудые  хэмжээ эмхидхэгшэд урдаа табинхай. Yшѳѳ тиихэдэ «Гэсэр» үльгэртэ зорюулагдаhан онлайн-экскурс болохо. «Буряад хэлэнэй баялиг», «Эхэ хэлэмнай – баян хэшэгнай» гаршагууд доро номуудай үзэмжэ дэлгээгдэжэ, олоной анхарал татахал байха

Фото: google.com