Соёл уралиг 28 oct 2020 464

​Буряадай Роман Шагланов «Россиин эрхим клипмейкер» гэһэн шэглэлээр түрүү һуури эзэлээ

© фото: artmasters.ru

Байгша оной октябриин 21-дэ Москва хотодо ArtMasters гэһэн бүхэроссиин харалга-мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдожо, эрхимүүдэй тоодо ороһон залуу мэргэжэлтэдтэ шангууд барюулагдаба. Тэдэнэй тоодо Буряадай түлөөлэгшэ Роман Шагланов «эрхим клипмейкер» гэһэн шэглэлээр түрүү һуури эзэлээ.

Дүрбэн һарын туршада үргэлжэлһэн мүрысөөндэ Россиин бүхы можо нютагуудай абьяас бэлигтэй залуушуул хабаадажа, һүүлшын шата болотор оройдоол 157 хүн хүрэһэн юм. Тиигэжэ тус мүрысөөнэй эмхидхэлэй хорооной мэдээсэһээр, энэ харалгада илаһан мэргэжэлтэдтэ мүнгэн шанһаа гадна Москва хотын соёлой эмхи зургаануудта ажалда орожо, хаба шадабарияа туршаха арга олгогдобо.

ArtMasters гэһэн харалга-Юрэнхылэгшын грантын жаса, Россиин соёлой ба болбосоролой яаманууд эмхидхээ. Талаан бэлигтэй залуушуулые элирүүлхэ, тэдэнэй ажал дэмжэхэ зорилготой энэ түсэл заншалта болохоор хараалагдана.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: artmasters.ru