Соёл уралиг 28 oct 2020 212

Арюун хангал үнэрөөр анхилhан

         Олон жэлдэ Хэжэнгын аймагта  түбхинэһэн Эльвира Банзаракцаева тоонто нютагаа дурсан, һанан ябадаг. Түрэл Бургалтайгаа дахин дахин дурдажа, «Минии нютаг» мүрысөөндэ найруулга эльгээбэ.

        Арюун хангал үнэрөөр анхилhан түрэhэн тоонто нютаг - Захаамин.  Үзэcхэлэн hайхан  байгаалитай манай хада ууланууд.  Ямаршье булангынь гоё hайханар харагдадаг. Голнууд сэбэр хүйтэн уhаараа, хун зониие болон амитадые, элдэб үнгын шубуудые угтажа, мэлмэрэн байдаг. Бургалтай тала тойроод үдхэн модонууд, ой hүүдэрлэн урганхай: нарhан, шэнэhэн, хуша, хасуури. Захаарнь дун сагаан хуhанууд жэрын харагдаха, тээ доогуурнь үнгэ бүриин бургааhад голой эрье зарим талааhань бүрхөөнхэй. Энээн соо зундаа жэмэс хоншуухан үнэрөөр, хангалтан угтажа hууха.        
         Тойроод хүн зондо туhатай аршаанууд бурьялжа байдаг. Зунайнгаа сагта нютагаймнай хүн зон аршаанда ошожо, амаржа, бэеэ аргалдаг. 
         Манай барашагүй энгэр дээгүүр Зэдэ гэжэ горхон hубhагтаад урдадаг, амаргүй ехэ уhатай. Элдэб янзын загаhад дайралдаха. 
         Хүнэй эгээл нангин, эгээл hайхан, эгээл дабтадаггүй наhан –  холшор бага наhан. Мүнөө hанахадаш, бага балшар наhамнай үльгэр домог шэнгеэр hанагдаад, суранзан шэнгеэр миралзаад, үнгэршэhэн байна.
         Тоонто нютагаймни хада уулын уhан гүнзэгы, тунгалаг, адхарhан бороогой агаар арюухан, суглуулhан алим жэмэсүүдшье шэмэ шүүhэтэй, эдиhэн зөөхэй, халуухан хилээмэнэй амтан үнэрынь тон хоншуухан, хүнэй үхибүүн наhанай эгээл хангалтама hайхан үе сагые hануулдаг.
         Эльбэн hэбшээлжэ байhан эхэ нютагаа харахадаа, үндэр ехэ ой тайгадань, Үндэр Баабайн хабсагай хадада, уhа ехэтэй Зэдэдэ, сэбэрхэн, шууятай горхонуудтань дуратайб. Жэлэй  алишье сагта жэгдэ hайханаар  hанагдадаг тоонто нютагни!
       Уран  зураг  уран  үгэ хоертой наhаара ханилhан манай Бургалтай  нютагай Цыбикжаб Найданов 90 наhанай ехэ дабаан дээрэ  гараад, алтан дэлхэйтэй hая хахасан ошоо. 
       Табисуураараа ута наhа наhалха хүнүүд тэбдэг яаралгүй, түбшэн даруугаар амидардаг гэhэн үгэ бии. Үнэхөөрөөшье, аймагай «Уран Дүшэ» нэгэдэлэй гэшүүн ябаhан Цыбикжаб Цыденович зохёохы ажалаа хэм соохононь аажамханаар хээд, шүлэгүүдэй хэдэн согсолбори, хэмгүй олон хангай байгаалияа зураглаhан зурагуудые, нютагайнга түрүү зоной 30-аад дүрэнүүдые зуража, номой сан, музей баяжуулhан  байха юм. 
       «Буряад Орондо, ондоошье хото городуудта зурагуудни табигдаа. «1945 оной зун» гэhэн зурагайнгаа түлөө ВДНХ-гай выставкэдэ хүрэл медальда хүртэhэн хүнби», - гээд урааша хэлэгшэ һэн.  Ц.Ц.Найданов зан абаряараашье, залан шууд, хүсэлөөршье ёhотойл патриот хүн байhан юм. «Забайкаллес» нэгэдэлэй ой модыемнай отолхоёо шунахайран орохоёо hэдэхэдэнь, «Захааминай тайга захагүй бэшэл» гэhэн ниитэ гаршаг сониндоо нээжэ, эгээ түрүүн дэмжэгшэдэй нэгэн Цыбикжаб Цыденович байhан юм.
        Би баhал патриот хадаа шүлэг зохеогооб:

  Минии тоонто аймаг – Захаамин,
Минии нютаг – Бургалтай,
Аба эжын мүндэлhэн
Захын зүгтэ оршоhон,
Булан нэгэ нютаг лэ,
Ганса минии Захаамин лэ!

Банзаракцаева Эльвира Агафоновна
Хэжэнгын хүүгэдэй «Сэсэг» сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ

Фото: yandex.ru