Соёл уралиг 5 nov 2020 376

Киногой шэнэ танхим Буряад Уласай Хори нютагта нээгдэхэнь
Ноябрь һарын дундахана Хориин аймагта 3D түхэлэй кинозал нээгдэхэнь.

Энэ Буряад Улас дотор шэнэ түхэлтэй 10-дахи кинозал болоно", - гээд Буряадай Соёлой яаман мэдээсэнэ.

Киногой хуушан танхим һэльбэн шэнэлхэ хэрэгтэ 5 сая түхэриг дамжуулагдажа, һаядаа нээлгын ёһолол харилсаагүй аргаар үнгэрхэ. Шэнэ танхим соо кино харуулагдахаһаа гадна, концерт наадан эмхидхэгдэжэ байха. 
Тиин шэнэ танхим соо илангаяа Ород Улас дотор буулгагдаһан кинонууд харуулагдажа байха, - гээд яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 
2019 оной туршада Буряад Орон дотор иимэ 9 кинозал нээгдэжэ, олон зон һаруул, сэбэр абяатай, һайн зурагтай кинофильмнуудые хараха аргатай болонхой. Кабанскын, Бэшүүрэй, Загарайн, Байгал шадарай, Хэжэнгын, Яруунын аймагуудта нэжээд болон Улаан-Үдэ хото шадархи нютагуудта хоёр танхимууд нээгдэһэн байна. 
2023 ондо Хориин аймагай анхан байгуулагдаһаар 100 жэлэй ой тэмдэглэгдэхэ. Энэ ушараар түбэй Соёлой байшан гүйсэд һэльбэн шэнэлэгдэхэ түсэбтэй.

Фото: egov-buryatia.ru