Соёл уралиг 6 nov 2020 513

Буряад Уласай Ород драмын театр эдир зураашадые элирүүлбэ

Октябрь һарын туршада «Театр нэгэдүүлнэ» гэһэн зурагуудай харалган эдир зураашадай дунда соносхогдоһон байна. Энэ харалганиие Николай Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай артистнар эмхидхэжэ, олон хүүгэд ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна. Элдэб аргаар зурагууд бүтээгдэжэ,  эльгээгдэһэн 82 хүдэлмэринүүд сооһоо эгээл зохидыень шэлэжэ абаха хэрэг шүүгшэдые орёошог байдалда оруулаа.

Зураг бүхэн гоё байгаа. Тиин түгэсхэлэй шатада дүрбэн бүтээл шэлэн абтаа. 1-дэхи һуури  эдир зураашад 12 наһатай Юлия Гринёва, 8 наһатай Роман Ямашкин хоёр эзэлээ. 2-дохи һуурида 9-тэй Мария Лубсанова гараба. 3-дахи һуурида 8 наһатай Мария Ланина хүртөө.

Харалганда шангай һууринуудые эзэлһэн үхибүүд хүүгэдэй болон томошуулай зүжэгүүдые түлбэригүйгөөр хараха үнэмшэлгэнүүдээр, бэлэгүүдээр урмашуулагдаа. Энээн тухай Ород драмын театрай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Фото: Ород драмын театрай дурадхаһан гэрэл зураг