Соёл уралиг 13 nov 2020 477

Буряад драмын театр шэнэ зүжэг табина

Леонид ба Ирина Ворон хоёрой бэшэһэн «Хуби заяанай чемодан» («Судьба в чемодане»)  зүжэг Буряад театрай артистнар бэлдэжэ, декабрь һарада олондо дурадхаха хүсэлтэй. Шэнэ зүжэгтэ «наһанай амаралтада гараһан» гурбан эхэнэр болон хоёр эрэшүүл гол хабаадагша нюурнууд болоно.

Буряадай мэдээжэ артистнар Должин Тангатова, Зорикто Ринчинов, Солбон Субботин, Дарима Лубсанова, Биликто Дамбаев, Жажан Динганорбоева болон тусхайтаар уригдаһан Соёлма Базаракцаева гэгшэд шэнэ зүжэгтэ гол рольнуудые гүйсэдхэнэ.

Энэ хорюулта сагай тогтоод байхада, манай олон түсэбүүд хубилаа. Тиибэшье, ажал ябуулагдажа, мүнөө шэнэ зүжэг табигдажа, театрай аха захатан ехэ зохид, хүхюутэй зүжэгтэ хабаадажа байна», - гээд найруулагша Саян Жамбалов тэмдэглэнэ.

Зүжэгтэ Москва хотын уран зурааша Натали-Кейт Пангилинан, хүгжэмшэ Анастасия Дружинина, пластикын талаар найруулагша Игорь Григурко гэгшэд хабаадуулагданхай.

Фото: minkultrb.ru