Соёл уралиг 16 nov 2020 449

Буряад театр баримта кино буулгаба

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрай мэргэжэлтэд «Бальжин гэжэ нэрэтэй» зүжэг тухай баримта фильм буулгаба.

Энэ зүжэг Борис Щукинай нэрэмжэтэ театральна институдай түрүүшын буряад студиин оюутадай бэлдэһэн тоосоото дипломно ажал болоно.

Зүжэгэй премьера Москва хотодо 2019 оной сентябриин 14-дэ боложо, залуу артистнарай бэлиг талааниие олон харагшад үндэрөөр сэгнэһэн байна.

 Мүнөө буулгагдаһан кинодо энэ зүжэг бэлдэлгын ажал, тэрэнэй эгээл удхатай хэһэгүүд оруулагданхай. Буряад театрай залуу халаан, театральна институт энэ жэл  дүүргэгшэд - Арюна Цыденова, Игорь Раднаев, Дахалэ Жамбалов, Рая Бадмаева, Бато Шойнжонов, Бальжан Арданабазарова, курсые ударидажа ябаһан Людмила Сергеевна Ворошилова, зүжэгэй найруулагша Сойжин Жамбалова гэгшэд энэ зүжэг тухай һанамжаараа хубаалдажа, саашанхи зохёохы ажал тухайгаа хөөрэнэ.

Фото: minkultrb.ru