Соёл уралиг 20 nov 2020 483

Мэдээжэ совет мультфильм буряадаар

Олоной дура буляаһан «Волк и теленок – Шоно ба тугал» гэһэн хүүхэлдэйн кино 1984 ондо гараһан байна.

Үбэр-Байгалай хизаарай Буряад соёл хүгжөөлтын түб «Волк и телёнок - Шоно ба тугал» мультфильм  буряадшалжа, эдир харагшадта дурадхаба. Оршуулгыень Солбон Жамбалов хэбэ. Энээн тухай Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан Билигма Ринчинова мэдээсэбэ:

Хүндэтэ үхибүүд, аба эжынэр, нагаса аба эжынэр ба хүгшэн аба эжынэр! Агын тойрогой «Үбэр Байгалай хизаараар Буряад соёл хүгжөөлтын түб» үхибүүдтэ энэ мультфильм буряад хэлэн дээрэ оршуулhaн байна», - гэһэн хандалга Фэйсбук хуудаһан дээрээ табиба.

Шоно тугал хоёрой хоорондо дулаахан, энхэргэн хандаса тогтонижоһон тухай һонирхолтой мультфильм багахан үхибүүдтэеэ анхаран харахыетнай урия!

Источник: minkultrb.ru

Фото: minkultrb.ru