Соёл уралиг 25 nov 2020 352

Дайда дэлхэйдэмни барандаа айлшалагты! Гоё нютагыемни ерэжэ харагты!

Улаан-Yдэ хотын 37-дохи дунда hургуулиин 5-дахи ангиин hурагша Таисия Серебренникова «Минии нютаг» мүрысѳѳндэ хабаадагша эдир бэшээшэдэй нэгэн. Эжы абынгаа түрэhэн нютаг тухай найруулга бэшэбэ.

Минии Хаhаа сэбэрхэн даа,

Минии Хаhаа баян даа!

Хаhаадаймни байгаали hайхан даа,

Хаhаадаймни хүнүүд сэсэн даа!

Минии түрэhэн нютаг Хаhаа. Би ѳѳрынгѳѳ түрэл газартаа ехэ дуратайб. Yзэсхэлэн hайхан байгаалияа, урдажа байhан Каха голоо,үyндыжэ байhан Yтүл хадаяа харахадаа, зyрхэмни баясадаг.

Түрэл нютагтаа жэл бүри ерэхэеэ hананаб. Хаhаадамни тѳѳдэй ба үбгэн баабай хоёр ажаhуудаг. Зун бүри гараhан дайдадаа амархаяа ерэнэб. Ерэhээр Каха голдоо гүйжэ хатарнаб. Энэ голни уhаараа ундаа хүрэhэн шубуудые, ангуудые уhалуулдаг. Уhандамни нугаhад, галуунууд ба загаhад тамардаг. Yглѳѳ эртээр бодоод, сэбэр агаараар сээжэеэ сэлмэжэ ябанаб. Огторгойhоо бороон ородог, уулаhаа манан буудаг, таладамнай таряан ургадаг, шулуунhаа сэсэг бадардаг. Yндэртэ наран гэрэлтэжэ, үргэн дайдыемнай сэсэглүүлдэг. Дээгүүрнай алтан хараасгайнууд, тоомгүй борбилоонууд, сэсэн гулабхаанууд, эреэ маряан хүхэ буханууд ба бүргэд ниидэдэг. Тракторай хүсэтэ дуунууд талын дундуур сууряа татан зэдэлнэ. Дуулим таламни сэсэглэжэ, ногооржо жэл бүри байна. Адуу мал бэлшэжэ, таргалжа ябадаг.

Би үбгэн баабайтаяа уhанай саана, хада доро урдажа байhан булагта ошоноб. Булагай уhаар тѳѳдэймни нюдѳѳ эмнэдэг. Эндэ уhа абахаяа олон хүнүүд ерэдэг.

Минии Хаhаа хадануудай хоорондо нүхэн соо ой модоор тойруулаатай оршоно. Хэды олон жэмэсүд урганаб: зэдэгэнэ, нэрhэн, улаагана, алирhан, үхэр нюдэн, хара нэрhэн… Баян даа тайгамни!

Ой соомни баабгай бии, жэмэсээр эдеэлээд, таргалаад, үбэлдѳѳ унтахаяа эшээн соогоо ородог. Ябажа ябаhанаа хандагайтайшье золгохот.

Дайдадамни дуу дуулаашуул олон, спортсменүүд дүүрэн. Уран зохёолшодшье, депутадудшье, орден медальнтай, алдар суута хүнүүд бии.

Минии нютагhаа Эсэгэ хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ олон хүн мордожо, гэртээ бусаагүй, баатарай үхэлѳѳр дайнай газарта унаа.

Һургуулияа  дүүргээд, эмшэн болохо hанаатайб. Yдэhэн бодоhон дайдаяа үргэжэ харалсажа ябахаяа бодоноб. Түрэhэн нютагни жэл бүри ургажа, hалбаржа, сэсэглэжэ байгыш даа!

Би таниие Хаhаадаа уринаб,

Би таанадтай хэзээшье уулзахаб.

Дайда дэлхэйдэмни барандаа айлшалагты,

Гоё нютагыемни ерээд харагты!

 Таисия Серебренникова

Фото: yandex.ru