Соёл уралиг 2 dec 2020 339

​Буряад Уласай Үндэһэтэнэй оркестрэй байгуулагдаһаар байгша ондо 80 жэл гүйсэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Үндэhэтэнэй оркестрэй байгуулагдаhаар байгша ондо 80 жэл гүйсэнэ. Гайхамшагта бүлэгэй тэбхэр ойдо зорюулагдаhан баярай хэмжээ ябуулганууд декабриин 10-hаа эхилхэ

Мүнөө Үндэhэтэнэй оркестр 80 жэлэй ойн баяртаа бэлэдхэл эхилэнхэй, үдэр бүри репетициеэ хэжэ байна. Тэбхэр ойдоо шэб шэнэ программа бэлдэжэ байнхай. Оркестрэй артистнууд мартагдажа байhан үльгэр домогуудые шэнэ аялга доро түүрээхэ.

Үндэhэтэнэй оркестрэй түүхэ 1940 онhоо эхитэй. Буряад-Монголой соёл урлалай декадын Москвада болоходонь, аяар 84 хүнhөө бүридэhэн буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй түрүүшын оркестр байгуулагдаа бэлэй. Тэрэ гэhээр энэ бүлэг шэдитэ хүгжэмөөрөө арад түмэниие гайхуулжа байhан хэбээрээ.

1970-аад онуудаар Буряадай элитэ хүгжэмшэн Чингис Павлов Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин дэргэдэ буряад арадай инструментнуудай үшөө нэгэ оркестр тогтооhон түүхэтэй. 2005 ондо дуу хатарай "Байгал" ансамблиин оркестр Гүрэнэй телерадиогой оркестртэй нэгэдэжэ, дүй дүршэлтэй, шанга шадалтай зохёохы шэнэ бүлэг бии болоо hэн. 24-дэхи жэлээ оркестртэ ажаллажа байhан Буряадай арадай артистка Лариса Шаралдаева 90-эд онуудай байдал тухай иигэжэ дурсана: «Минии ерэхэдэ, арбаад хүн байгаа. Нэгэ иочин, нэгэ хэды чаанза, бас-гитара байдаг һэн. Бас ехэ-хуур гэжэ байгаагүй тиихэдэ, тэрэ үедэ. Бидэнэр морин-хууршад ерээд, Һүүл тээнь монгол-чаанза бии болоо»

Мүнөө болоходо, зүүн зүгэй арадуудай янза бүриин зэмсэгүүд оркестртэ бии болонхой.

«Буряад, монгол арадуудай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ ямаршье аялга гүйсэдхэжэ шадахабди», - гэжэ оркестрэй ахамад дирижёр Жаргал Токтонов омогорхон хэлэнэ.

Үндэhэтэнэй оркестр мүнөө 80 жэлэй ойдоо зорюулжа, хүгжэмэй зэмсэгүүдэй эди шэдиие харагшадтаа харуулха. Декабриин 10-да онлайн аргаар концертнэ шэнэ программаяа хүн зоной үзэмжэдэ интернет соо дурадхаха.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар