Соёл уралиг 2 dec 2020 404

​"Байгалай уншалганууд" анха түрүүшынхиеэ Буряад Уласта эмхидхэгдэдэнь

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

"Байгалай уншалганууд" Буряадай гимнын автор, суута поэт Дамба Жалсараевай түрэhөөр 95 жэлэй ойн баярта зорюулагдана.  Фестиваль онлайн түхэлэй маягаар декабриин 3-hаа 5 болотор үнгэрхэ юм.

"Байгалай уншалганууд" гэhэн литературна фестиваль хадаа Буряадай уран зохёолшодой зохёохы зам дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор эмхидхэгдэнэ. Тиигэжэ энэ ябуулга уран зохёолшодой ойн баярта дашарамдуулан үнгэрдэг заншалтай.

"Байгалай уншалганууд" Буряадай гимнын автор, суута поэт Дамба Жалсараевай түрэhөөр 95 жэлэй ойн баярта зорюулагданхай. Декабриин 3-hаа Үндэhэтэнэй номой сангай ютуб субаг дээрэ фестиваль үнгэрхэ. Һонирхолтой хэмжээ ябуулгануудта хэншье хабаадаха аргатай байха. Мүн лэ эхилжэ байhан уран зохёолшодто болон поэдүүдтэ тон туhатай байха гэжэ Үндэhэтэнэй номой сангай захирал Людмила Гармаева хэлэбэ.

Буряадай соёлой яаманай мүн номой сангай сайт дээрэ Дамба Жалсараевай намтарта зорюулагдаhан баримтата фильм дурадхагдаха,  поэдэй шүлэгүүдэй шэнэ суглуулбариин тоглолто болохо. Мүн лэ түрэл хэлэндээ, үндэhэн соёлдоо залуушуулые hонирхуулхын тула викторина хараалагдана. Илагшадта бэлэгүүд бэлдэгдэнхэй гэжэ эмхидхэгшэд тэмдэглэнэ.

Декабриин 3-hаа 5 болотор бүхы хэмжээ ябуулгануудта хабаадажа, хэрэгтэй олон hонин шэнэ юумэ хадуужа, эрдэм мэдэсэеэ дээшэлүүлжэ, нютагайнгаа омогорхол болохо Дамба Жалсараевай замтай танилсаха арга бии болохо гэжэ Буряадай соёлой сайдай орлогшо Николай Емонаков тэмдэглэнэ hэн.

Мүн лэ декабриин 5-да Дамба Зодбичай тоонто нютаг Хориин аймагта  баярай хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхээр хараалагдана.  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман