Соёл уралиг 2 dec 2020 266

​Улаан-Үдэдэ модельнэ номой сан баригдана

"Культурная среда" гэhэн федеральна түсэлэй болон "Соёл" гэhэн үндэhэн түсэлэй хэмжээндэ модельнэ түхэлэй муниципальна номой сангууд  баригдажа байнхай.

Улаан-Үдэ хотын 113-дахи микрорайондо оршодог номой сан шэнэлэн заhабарилагдажа, декабриин 15-да нээгдэхэеэ бэлдэжэ байна. Барилгын ажалай дүнгүүдтэй хотын мэр Юрий Шутенков танилсаа.

113 -дахи микрорайондо оршодог хуушан номой байшан 16 дүрбэлжэн метр талмай эзэлдэг байгаа юм. Мүнөө энэ үсэлнүүдэй  ашаар шэнэлэн заhабарилагдажа нэмэлтэ талмай үгтэжэ, 274 дүрбэлжэн метр болонхой. Заhабарилгын ажал сагай эрилтэдэ тааруу шэглэлээр эмхидхэгдэнэ. Бүгэдэ юумэн тусхай дизайнтай. Тэмдэглэмээр юумэн гэхэдэ, шэнэ түхэлэй номой сан автоматизированна байха.

Номой сангай һэльбэн шэнэдхэлгэдэ федеральна бюджетһээ 5 сая түхэриг үгтэhэн байна. Энэ мүнгэндэ  оньhон түхеэрэлгэ, эд бараа болон зайн гал хэгдээ. Мүн лэ Улаан-Үдэ хотын бюджетһээ 7 сая түхэриг шахуу гаргашалагдаhан юм. Энэ мүнгэндэ хуушан байшан шэнэлэн заhабарилагдаа, дизайн хэгдээ, мүн лэ видео-шэнжэлгын хэрэгсэлнүүд тодхогдоо. Тиигэжэ эндэ 113-дахи микрорайоной ажаhуугшад сугларжа, сүлөө сагаа дуратайгаар үнгэргэхэ гэжэ найдагдана гэжэ мэр нэмэнэ hэн. Шэнэлэн заhабарилгын ажал дүүрэхэ тээшээ болонхой. Эд бараан мүн бусад хэрэгтэй оньhон түхеэрэлгэнүүд асарагданхай,  хабсаргагдажа байна. Модельнэ номой сангай  нээлгын баяр ёhолол декабриин 15-да үнгэрхэ  гэжэ дуулганабди.