Соёл уралиг 3 dec 2020 942

Буряад Уласай «Эдир Будамшуу-2020» - Ганжур Цыренов

Байгша ондо арбан зургаадахияа эмхидхэгдэһэн харалганай Гран-при шанда Захааминай аймагай Ганжур Цыренов хүртэбэ. Монгол ороной түлөөлэгшэ Отгонбаатар Хоссайхан 1-дэхи шатын дипломант боложо тодорбо. Үбэр Байгалай эдир бэлигтэн Булат Намдаков 2-дохи шатын дипломант болоо. 3-дахи шатын дипломантнуудай нэрэ зэргэ Ахын аймагай Этигэл Ринчиновта болон Эрхүү можын Оһфн аймагай Үбэсэ нютагай Роман Хамгушкеев хоёрто олгуулагдаа. Бүхэроссиин хүүгэдэй амаралгын «Океан» лагерай путёвко Мухар-Шэбэрэй аймагай түлөөлэгшэ Эрдэм Бадмаевта барюулагдаба.

«Буряад Уласта буряад хэлэ сахиха, һэргээхэ» гэһэн гүрэнэй программын тэдхэмжээр энэ харалган үнгэрнэ. Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр болон «Будамшуу» гэжэ нэрэтэй соёлой түб арбан зургаан жэлэй туршада энэ хэмжээ үнгэргэнэ. Долоон наһатайһаа эхилээд, арбан долоотой хүбүүд хабаадажа, ехэ бэрхэ байһанаа гэршэлнэ. Монгол, Хитад оронуудай,  Хальмаг Уласай түлөөлэгшэд нэгэтэ бэшэ хабаадажа, үндэр шагналда хүртэһэн габьяатай.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult