Соёл уралиг 8 dec 2020 591

​«Буряад ТВ» - буряад үндэһэн телесубагай нэрэ уласай ажаһуугшад шэлэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ноябрь һарын эхин багта Буряад Уласай, Үбэр Байгалай болон Эрхүү можын ажаһуугшадые буряадаар мэдээсэхэ телесубагта нэрэ һанаха тухай дурадхагдаа һэн.

Тиигэжэ 60-һаа дээшэ дурадхалнууд орожо, тэдэнэй дундаһаа эмхидхэгшэд эгээл оло дахин дабтагдаһан арбан нэрэ шэлэһэн байна. Һанал хуряалгада «Алтаргана-ТВ», «Амар мэндэ», «Байгал-ТВ», «Буряад ТВ», «Буряад орон», «Гуламта», «Соембо», «Сугтаа», «Тоонто», «Урагшаа».

Олоной дуугаар «Буряад ТВ» гэһэн нэрэ шэлэгдэбэ.

Буряадаар мэдээсэхэ телесубаг 2021 ондо хүдэлжэ эхилхэ юм. Тиигэжэ Буряадай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай дэбисхэртэ тэрэ үдэр, һүнигүй мэдээсэжэ байха. Дамжуулганууд болон түсэлнүүдынь элдэб наһанай хүнүүдтэ зорюулагданхай.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар