Соёл уралиг 9 dec 2020 419

​«Байгалай уншалгануудай» дүхэриг шэрээһээ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Байгалай уншалганууд» гэhэн уран зохёолой фестивалиин хоердохи үдэрэй гаршаг доро "Буряадай уран зохёолой түсэбүүд болон бэрхэшээлнүүд" гэжэ нэрэтэй дүхэриг шэрээ Үндэhэтэнэй номой санда үгэрөө. Онлайн аргаар эмхидхэгдэhэн энэ хэмжээ ябуулгада мэдээжэ уран зохеолшод, шүлэгшэд, hаяшье бэшэжэ эхилhэн авторнууд хабаадаhан байна.

«Байгалай уншалгануудай» программада энэ дүхэриг шэрээ онсо шухала гээд Буряадай соёлой сайд тэмдэглэhэн байна. Эхиндэнь улас дотор мэдээжэ авторнуудые шагналгын ёhолол үнгэрөө. Түрүүшын энэ фестиваль Буряадай гимн зохёогшо Дамба Жалсараевай 95 жэлэй ойдо зорюулагдаа. Тус үйлэ хэрэг заншалта боложо, саашадаа жэл бүри ямар нэгэн уран зохеолой агууехэ ажал ябуулагшадай ойн баярнуудта зорюулагдадаг болохо гээд сайд Соелма Дагаева тэмдэглэбэ.

Буряадай арадай поэт Андрей Румянцев улас дотороо залуу авторнуудай конференци эмхидхэжэ байха заншал бии болгохо тухай дурадхаа. Тэдэнэртэ анханайхидал адляар ходо туhалжа байха тухай уряалhан байна. Мэдээжэ, суута аха захатанууд анхандаа ходол залуушуулые дэмжэжэ, хамhалсажа, харгы замдань түлхисэ боложо үгэдэг hэн. Гэхэ зуура буряад прозо, уран шүлэг мэргэжэлтэ аргаар, ехэ эдэбхитэйгээр ород хэлэн дээрэ оршуулха хэрэгтэй. Тиигэбэл энэ зохёолнуудые бусадшье хэлэнүүд дээрэ оршуулха арга олгогдохо гээд эндэ хэлэгдэбэ.

Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулиин ород уран зохеолой кафедрын доцент, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Ирина Булгутовагай хэлэhээр, мүнөө оршуулгын албан бии болонхой, мэргэжэлтэд энэ ажал ябуулха аргатай. Эндэ соёлой яаман ород уран шүлэгшэдэй ажалые мүнгөөр дэмжэхэ ёhотой - энэнь шухала гэнэ. Мүнөө үеын буряад уран зохёол типографи руу бэшэ, зүгөөр интернет руу ябажа эхилэнхэй. Авторнууд ажалаа сэхэ интернет руу ябуулжархина, уншагшадай hанамжа, дурадхал сэхэ хараха аргатай болоно. Һүүлэй сагаар харахада, эхэнэр - зохёолшод эрэшүүлhээ эдэбхитэйгээр зохёолнуудаа утаhаар хэблэдэг болонхой гээд тэмдэглэгдэнэ.

 

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман