Соёл уралиг 15 dec 2020 349

Буряад Уласта декабристнуудта зорюулагдаһан үзэмжэ дэлгээгдээ

Новоселенгинск тосхоной музейдэ Ородой элитэ поэт А.С. Пушкинай декабристнуудай хүдэлөөнтэй сэхэ хабаатай үйлэ хэрэгүүдтэ зорюулагдаһан үзэмжэ дэлгээгдэбэ.

Байгша оной декабриин 11-дэ Санкт-Петербург хотын Сенатска талмай дээрэ декабристнуудай восстани эрхилһээр 195 жэлэй ой гүйсэбэ. Энэ ушараар «А.С. Пушкинай зохёохы намтарта декабристнуудай үзүүлһэн нүлөө» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэмжэ бэлдэгдэбэ.

- Александр Сергеевич декабристнуудай һанаа бодол, тэдэнэй эрмэлзэл ехээр дэмжэжэ, шүлэгүүд соогоо тодоор бэшэдэг байһан», - гээд Үндэһэтэнэй музейн мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Олоной анхаралда  поэдэй шүлэгүүд, декабристнуудые зураглаһан саарһан дансанууд дэлгээгдэнхэй. Шүлэгөө бэшэдэг дэбтэрэйнь хуудаһан бүхэндэ нүхэдынь зураглагданхай. «Полтава» поэмын хэһэгтэй бодото саарһан дээрэ хэһээгдэһэн нүхэдэйнь дүрэ зурагууд мүнөөшье болотор нангинаар хадагалагдаад байна.

А.С. Пушкинай эгээл дүтын нүхэд И.И. Пущин, В.К. Кюхельбекер хоёрто зорюулагдажа бэшэгдэһэн шүлэгүүдэй, гэрэл зурагуудай буулгабаринууд мүн лэ энэ удаа олоной анхарал татаһан зандаа.

Фото: yandex.ru