Соёл уралиг 15 dec 2020 619

​Буряад Уласай театрнууд нээгдэжэ, анханайнгаа гуримаар хүдэлжэ эхилхэнь

© фото: Анна Огородник

Буряад Уласай театрнууд болон аймагуудай кинозалнууд декабриин 20-һоо ажалаа ябуулжа эхилхэнь. Нэн түрүүн эдиршүүлэй шэнэ жэлэй хасууриин нааданууд болон хүүгэдэй зүжэгүүд табигдаха юм.

Роспотребхиналтын эрилтэнүүдэй ёһоор харагшадай танхимай һууринуудай 30 хубинь дүүргэгдэхэ болоно. Гэхэ зуура, олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулгануудта ерэһэн зон ама хамараа бүглэжэ, ариг сэбэрэй дүримүүдые сахяад ябаха ёһотой. Гадна халдабарита тахал үбшэнһөө һэргылхын тулада хүн зоной дунда ниитын зай баримталха хэрэгтэй.

Шэнэ жэлэй тоглолтонуудые болон зүжэгүүдые хараха хүсэлтэй зон, харилсаагүйгөөр билет абаха аргатай юм.

Манай уласай театрнууд энэ һарын хуушаар анханайнгаа гуримаар хүдэлжэ эхилхэ, жэлэй туршада гарадаг зүжэгүүд олоной анхаралда дурадхагдаха гээд Буряад Уласай соелой яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Анна Огородник