Соёл уралиг 17 dec 2020 393

Сайн үдэр Буряад Уласта тэмдэглэгдэхэ

Хяагтын музейн Улаан-Үдэ хотын таһагта Сайн уласхоорондын үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээнүүд декабриин 19-дэ үнгэрхэнь.

Zoom интернет талмайда харилсаагүй аргаар сайн бии болоһон тухай зураглал, музейн жасаар, тэндэ наринаар хадагалаатай байһан зүйлнүүдые харуулгын экскурси дурадхагдаха. Гэхэтэй хамта унда харяадаг, даараһан хүниие дулаасуулдаг шэнгэн зүйл зүбөөр шанахые тодорхойгоор музейн мэргэжэлтэд харуулха аргатай. Үхибүүдэй дунда «НеобыЧайная Кяхта» гэһэн онлайн-викторина үнгэргэгдэжэ, эгээл һонор бэрхэнүүдтэнь бэлэгүүд дамжуулагдаха.

Сайн уласхоорондын үдэр жэл бүхэндэ декабриин 15-да тэмдэглэгдэдэг заншалтай. Сай ургуулжа, тэрэниие саашань үйлэдбэрилдэг мэргэжэлтэд, сай ууха дуратай зон энэ һайндэр угтадаг.

 

Фото: yandex.ru