Соёл уралиг 21 dec 2020 307

Хониной, ямаанай арһа элдэлгээр Буряад Уласай мүрысөөн үнгэрбэ

Буряадай хэдэн нютагуудһаа 22 бэлигтэн хабаадаба.

Чемпионат хоёр шэглэлээр үнгэржэ, арһа элдэлгэ болон элдээтэй арһаар заншалта буряад дэгэл, бээлэй болон бусад зүйлнүүдые оёхо арга шадалаа хабаадагшад харуулба.

 «Хониной нооһо элдэлгэ» номинацида Сэлэнгын аймагай  Сүтэй һомон тусхай шанда хүртэбэ.

3-дахи шатын диплом Хориин аймагай Жаргалма Доржиевна Очиржаповада болон Улаан-Үдэ хотын түлөөлэгшэ Сэндэдэ барюулагдаа. 2-дахи шатын диплом шэнэхээн буряадуудай нютагай эблэлэй түлөөлэгшэ Бальжинима Дашиевна Бальжинимаевада гардуулагдаа. 1-дэхи шатын дипломдо  Ивалгын аймагай Валерия Николаевна Миронова хүртэбэ.

«Хониной арһаар бүтээгдэһэн зүйл» гэһэн номинациин тусхай шанда Захааминай аймагай Санагын «Дархан» болон «Мүрэ» гэһэн газар дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэриин түлөөлэгшэнэр хүртэбэ.

Гурбадахи һуури – Хэжэнгын аймагай Альбина Борисовна Раднаева;

Хоёрдохи һуури – Мухар-Шэбэрэй Сибжид Цыдыповна Батомункуева;

Нэгэдэхи һуури – Улаан-Үдэ хотын  Сэнгэл.

Энэ харалганда хабаадагшад ехэ бэрхэ, уран гартай зон байна. Жэшээнь, Захааминай Санагын түлөөлэгшэд хадаа нютагтаа хүүгэдэй хүгжэмэй һургуулиин багшанар болоно. Тиин сүлөө сагтаа хониной арһа элдэхэһээ гадна, нооһоор зохид, дулаан гэрэй гутал буйлуулна. Арбан үдэрэй туршада энэ аргада һуража гараад, мүнөө зохид зүйлнүүдые бүтээнэ.

«Fashion room» гэжэ нэрэтэй студи хүтэлбэрилэгшэ, модельер-дизайнер, харалганай жюрин гэшүүн Игорь Сарапулов Хэжэнгын, Зэдын аймагуудай болон Шэнэхээн нютагай бэлигтэниие онсо тэмдэглээ:

Арадай ёһо заншал һэргээгдэжэ, мүнөө үеын зондо дамжуулагдажа байһаниинь юунһээшье сэнтэй».

Энэ харалган Ород Уласай Буддын заншалта Сангхын үүсхэлээр, Уласай үндэһэтэнэй Урлалай түбэй болон Соёлой яаманай дэмжэлгээр үнгэргэгдэнэ гэжэ хэлэлтэй.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult