Соёл уралиг 23 dec 2020 342

"Үльгэр" үзэмжэ Эрхүүдэ

Даши Намдаковай «Үльгэр» гэжэ нэрэтэй үзэмжэ  Эрхүү хотодо дэлгээгдэбэ.

Энэ үзэмжын Бүхэдэлхэйн премьерэ 2015 оной декабрь һарада болобошье, мүнөө болотороо олоной һайшаалда хүртэһэн зандаа. Даши Намдаков буряад арадай түүхэ, үльгэр домогуудта үндэһэлэн һонин дүрсэнүүдтэй, өөрын онсо маягтай бүтээлнүүдые хэжэ, зониие гайхуулдаг юм.

«Үльгэр» үзэмжэдэ юһэн бүтээл табигданхай. «Хатан» бүтээлдэ «Алтан Хайша» онтохоной гол дүрэ жэшээтэ болгон абтанхай. «Намгар» хүүхэлдэй эди шэдитэй, эрэлхэг зоригтой нүүдэлшэ басага зураглаһан юм. Бүтээл бүхэн өөрын нюусатай – тэдэниие харагшад өөһэдөө али нэгэн зохёолой гол геройнуудтай, бодото хүнтэй жэшэн харадаг байна.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult