Соёл уралиг 24 dec 2020 472

Буряад Уласай соёлой талаар Гүрэнэй шангай лауреадууд тодорхойлогдоо

2020 ондо Буряад Уласай 16 ажаһуугшадта Гүрэнэй шангай лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо», - гээд Буряад Уласай Соёлой яаманай сайт дээрэ «Толон» сониной Баярма Баторова мэдээсэнэ.

Декабриин эхеэр Улаан-Үдэ хотодо Буряад Уласай Засагай газарай дэргэдэхи тусхай комиссиин зүблөөн үнгэргэгдэжэ, Буряадай Гүрэнэй шангай лауреадуудай нэрэнүүд  тодорхойлогдоһон байна.

Уран зохёолой талаар лауреадай нэрэ «Убить время» гэһэн номой автор Геннадий Башкуевта олгогдобо.
Уран урлалай талаар Юрий Мандаганов, Чингис Мандаганов, Доржо Мандаганов, Роман Номоконов, Гэсэр Галсанов гэгшэдэй зохёохы бүлгэм Улаан-Үдын түмэр замай вокзалай ханануудые шулуугаар шэмэглэһэн паннонуудые бүтээжэ, үндэр шагналаар урмашуулагдаба.

Уран урлалай талаар хоёрдохи шан Олег Петелин, Нина Рыжова, Лиана Щетилина, Елизавета Суранова гэгшэдтэ гардуулагдаба. Эдэнэр Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Ородой театрта «Наводнение» гэһэн зүжэг найруулан табиһанайнгаа түлөө энэ шагналда хүртэбэ гээшэ.

Театрай уран урлалай талаар шангаар Галина Шойдагбаевада  аша габьяатайгаар хүдэлжэ, ехэ хубитаяа оруулһанайнгаа түлөө тэмдэглэгдэбэ.

Үшөө тиихэдэ, Буряад Уласай Урлалай колледжын болон һургуулинуудай оюун бэлигтэй үхибүүдтэ Гүрэнэй шан барюулагдаа.

Эдэ шагналнууд хоёр жэлдэ нэгэ дахин олгуулагдадаг юм. Литературын талаар шагналай хэмжээн 100000 түхэриг, Урлалай талаар шагнал хоёр бэлигтэйшүүлдэ олгуулагдажа, тус тустань 100000 түхэриг  барюулагдадаг. Эрхимээр соёлой шэглэлэй дунда болон мэргэжэлтэ эмхинүүдтэ һурадаг 1 оюутанда  25000 түхэриг үгтэдэг.  Нэмэлтэ болон хамтын хүгжэлтын программаар һурадаг бэрхэ 4 һурагшадта тус тустань 20000 түхэриг шан дамжуулагдадаг. 2020 ондо театральна урлалай тусхайта шан байгуулагдажа, Буряад Уласай Соёлой хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулһан зондо 300000 түхэриг мүнгэн  үгтэхэ болоо.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult