Соёл уралиг 24 dec 2020 215

Буряад Уласай Ород театр түрэһэн үдэрөө тэмдэглээ

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай түрэһэн үдэр декабриин 22-то тэмдэглэгдэбэ. Энэ ушараар зохёохы бүлгэм халуун амаршалгануудые абажа, олон артистнар, хүдэлмэрилэгшэд Баярай бэшэгүүдээр, Хүндэлэлэй тэмдэгүүдээр шагнагдаа. Буряад Уласай Соёлой сайдай орлогшо Леонид Борисович Будаев халуунаар амаршалаа.

Хорото ханяаданһаа боложо, харгалзалгын шанга байдалда ороод байбашье, театр үдэр бүхэндэ ажалаа ябуулһан зандаа. Зохёохы ажал нэгэшье тогтоогдонгүй, харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэдэг олон хэмжээнүүдтэ хабаадалсана. «Үер» гэһэн зүжэг Ород Уласай эгээл ехэ удхатай «Алтан бааг» харалганда дурадхагдаад байна. Зохёохы бүлгэм энэ харалганай табан номинацида хабаадажа, ерэхэ жэл дүн гаргагдахые хүлеэжэ байна. Тиин эдэ үдэрнүүдтэ энэл зүжэг найруулан табиһанайнгаа түлөө Буряадай Гүрэнэй шанда хүртөө гээд үшөө дахин тэмдэглэе.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult