Соёл уралиг 24 dec 2020 962

​Буряадай Түнхэнэй аймагта Сергей Зверев Соелма Дагаева хоёр соёлой байшанай нээлгын ёһололдо хабаадаба

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Мүнөөдэр, декабриин24-дэ, Буряадай соёлой сайд Соелма Дагаева Түнхэнэй аймагай Хойто гол нютагта заһабарилагдаһан соёлой байшан нээһэн байна. Тус хэмжээ ябуулгада амаралгын Нилова пустынь газарта амаржа байһан, Түнхэнһөө гарбалтай Сергей Зверев хабаадалсаа.

Соелма Баяртуевна нютагай музейдэ хүрэжэ, ажалаа эхилээ. Энэ музей 1991 ондо Хотйо голой һургуулиин түүхын багша нээһэн юм. Удаань айлшад «Алтан мундарга» гэһэн нэрэтэй соёлой байшанда хүрэбэ.

 - 1987 ондо энэ соёлой байшан барихыень һананаб. Би тиихэдэ 8-дахи класста һуража байгааб. Тэрэ гэһэн сагһаа клубта ехэ заһабарилга хэгдээгүй. 2019 ондо Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ клубай заһабарилга эхилээбди, - гэжэ Түнхэнэй аймагай гулваа Иван Альхеев хэлэбэ.

Соёлой байшан нээлгын баярай хэмжээ ябуулганууд һээр шаалганаар эхилээ. Тамирай энэ зүйл анха түрүүн энэ нютагта һэргээгдэжэ, үнгэргэгдэжэ эхилээ гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад уласай соёлой сайд клубай захиралда 30 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ барюулжа, эсэгэй ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай Буряадай баатар сэрэгшэд тухай номуудые барюулаа.

Удаань тайзан дээрэ Сергей Зверев уригдаа.  

- Нүхэсэжэ эбтэй байя, нютагай бэлигтэй зонтой номер суг бэлдэе. Таанар намда хуу түрэл зонта, - гэжэ Сергей Зверев хлэбэ.

Соёлой байшанай нээлгын баяр ёһололдо тэрэ хонгоодор угай буряад дэгэл үмдэжэ, гоёһон байна.

Заншалта һээр хухалха нааданай ниислэл Хойто гол нютаг болоно. Энэ нютагта хониной ноһоор хубсаһан оёдог. Хойто голой 773 ажаһуугшад соёлойнгоо байшанда сугларжа, сүлөө сагаа үнгэргэдэг. 35 хабаадагшадтай «Алтан мундарга» ансамбль болон «Бильярдный клуб» хоёр бүлгэм ажалаа ябуулдаг. Баригдаһан сагһаа гушаад жэлэй шахуу туршада заһабарилагдаагүй соёлой байшанай заһабарилгада Алас Дурнын федеральна тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 10189,987 мянган түхэриг гаргашалгдаа.

Байгша ондо Түнхэнэй аймагта федеральна программануудай ашаар соёлой дүрбэн байшан заһабарилагдаа гээд тэмдэглэлтэй. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар энэ түсэл бэелүүлэгдэнэ.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман