Соёл уралиг 29 dec 2020 500

​Кремльдэ Шэнэ жэлэй наадан түрүүшынхиеэ теледамжуулгын аргаар үнгэргэгдэхэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Шэнэ жэлэй «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» наадан Кремлиин ордондо харагшадгүйгөөр үнгэрхэ. Буряадай ажаһуугшад тус дамжуулга декабриин 31-дэ 18:00 сагта «Карусель» телесубагта хараха аргатай.

Шэдитэ зүжэгтэ Москвагай түрүү театрнуудта болон кинодо наададаг зүжэгшэд, акробатикаар Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал команда, спортивна рок-н-роллоор дэлхэйн болон Европын чемпионууд хабаадаха. Эхинһээнь эсэс болотор зүжэг харагшадай һонирхол татаха.

- Дүрбэдэхи жэлээ Кремльдэ Шэнэ жэлэй нааданай медиапартнёр болонобди. Энэ удаа онсо үүргэ дүүргэнэбди. Коронавирусай дэлгэрһэн үедэ үхибүүд болон түрэлхид түрүүшынхиеэ Кремлиин ордон соо бэшэ, харин сэнхир экранаар наада хараха, - гэжэ «Карусель» телесубагай ахамад редактор Вера Оболонкина хэлэбэ.

Зүжэгэй режиссёр-постановщик Михаил Малышевэй хэлэһээр, байгша оной хэмжээ ябуулга шэнэ арга олгоно.

- Энэ наада юһэн һарын туршада бэлдээбди. Харагшад эхинһээнь эсэс хүрэтэр һонирхожо хараха, - гэжэ тэрэ нэмэбэ.

Кремлиин Шэнэ жэлэй наадан 1963 онһоо хойшо жэл бүри үнгэргэгдэнэ.

Байгша оной хэмжээ ябуулга профсоюзай Москвагай федераци Москвагай Засагай газартай болон Ородой Холбоото Уласай Юурэнхылэгшын хэрэгүүдэй хүтэлбэритэй хамта эмхидхэнэ. Телесубагай дамжуулгануудай программа https://www.karusel-tv.ru/ сайтда харахаар.

 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар